Žiadosť o poskytnutie informácií

Podateľňa - sekretariát starostu obce - je pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Lehoty na vybavenie žiadosti:

  1. Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný organizačný útvar vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 
  2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:  
  • vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
  • preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty. 
Tlačivo:

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com