Dokumenty
Individuálna Výročná správa Obce Belá nad Cirochou za rok 2020
Návrh - Rozpočtové opatrenie 2/2020 zo dňa 23.11.2020
Dodatok č. 1/2020 k VZN č. 4/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Belá nad Cirochou
Zásady odmeňovania poslancov OZ
Program odpadového hospodárstva obce Belá nad Cirochou na roky 2016-2020
Schválený rozpočet na rok 2020 - VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2020 - PRÍJMY
Návrh rozpočtu na rok 2020 Príjmy 3. vypracovanie
Návrh rozpočtu na rok 2020 Výdavky 3. vypracovanie
RO č. 3 zo dňa 31.10.2019 - 2. vypracovanie
Návrh-VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 03/2019
Návrh Rozpočtového opatrenia - podrobne
Návrh Rozpočtového opatrenia 03/2019 zo dňa 31.10.2019
Návrh Rozpočtového opatrenia - plnenie, skutočnosť za 9 mesiacov 2019
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-VÝDAVKY
Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-PRÍJMY
Návrh-Rozpočtové opatrenie č.2/2019 zo dňa 07.10.2019
Návrh-Rozpočtové opatrenie 1/2019 zo dňa 31.05.2019
Návrh-Dodatok č.1 k VZN obce Belá nad Cirochou č. 1/2018
Individuálna výročná správa ObceBelá nad Cirochou za rok 2018
Správa nezávislého audítora za rok 2018
Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2018
Návrh Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2018.pdf 
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018.pdf 
Schváleny rozpočet na rok 2019 s výhľadom na r. 2020-2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhďadom na roky 2020 a 2021
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Belá nad Cirochou- Návrh
KPSS Belá nad Cirochou - NÁVRH
Správa nezávislého audítora za r. 2017
Rozpočtové opatrenie 1/2018
Individuálna výročná správa obce Belá nad Cirochou za rok 2017
Schválený záverečný účet Obce Belá nad Cirochou r. 2017
Príloha č. 2 k návrhu Záverečného účtu obce Belá nad Cirochou za rok 2017
Návrh-Záverečný účet obce Belá nad Cirochou za rok 2017
Návrh-VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s pripomienkami
Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
Schválený rozpočet na rok 2018
Návrh-VZN č. 7/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Návrh-VZN č. 6/2017 o miestnych daniach
Návrh-VZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti
Interná smernica
Návrh-VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Návrh rozpočtu-VÝDAVKY roky 2018,2019,2020
Návrh rozpočtu-PRÍJMY roky 2018,2019,2020
Návrh-VZN o trhovom poriadku príležitostného trhu "Beľenské trhy"
Návrh- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Rozpočtové opatrenie 1/2017
Návrh - VZN o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou
Výročná správa obce za rok 2016
Správa audítora za r.2016
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Návrh-Záverečný účet obce za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2017-VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2017-PRÍJMY
Návrh-VZN o miestnych daniach
Návrh-VZN o poplatku za KO a DSO
Návrh-VZN o dani z nehnuteľnosti
Rozpočtové opatrenie 3/2016
Rozpočtové opatrenie 2/2016
Rozpočtové opatrenie 1/2016
Návrh - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Záverečný účet obce za rok 2015
Výročná správa obce za rok 2015
Schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce- návrh
Schválený rozpočet - výdavky 
Schválený rozpočet - príjmy 
Plán ekon.a soc.rozvoja obce
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku
Návrh VZ č. 1/2015 o poplatkoch za doplnkové práce a služby
Rozpočtové opatrenie 1/2015 - návrh
Zásady hospodárenia nakladania s finančnými prostriedkami obce
Výročná správa obce Belá nad Cirochou
Návrh záverečného účtu obce za rok 2014
Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
NÁVRH VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
NÁVRH VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Rozpočtové opatrenie 2/2014
Návrh záverečného účtu Obce Belá nad Cirochou za rok 2013
Návrh rozpočtu na roky 2014-2016
Rozpočtové opatrenie 2013/02
Rozpočtové opatrenie č. 2013/01
Schválený rozpočet na rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2012
Rozpočtové opatrenie č. 2012/4 
Rozpočtové opatrenie č. 2012/3
Rozpočtové opatrenie č. 2012/2
Rozpočtové opatrenie č. 2012/01
Záverečný účet obce
Zvozový kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2012.pdf (190,9 kB)
NÁVRH rozpočtu na rok 2012
Informácia
Lesy SV - upozornenie
Oznámenie - zberný dvor
Oznámenie o zámere:Poľnohospodárska bioplynová stanica Belá n/C
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010
Návrh rozpočtu
Štatút obce Belá nad Cirochou
Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Belá nad Cirochou

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com