Dokumenty

Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2018
Návrh Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2018.pdf 
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018.pdf 
Schváleny rozpočet na rok 2019 s výhľadom na r. 2020-2021
Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhďadom na roky 2020 a 2021
VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Belá nad Cirochou- Návrh
KPSS Belá nad Cirochou - NÁVRH
Správa nezávislého audítora za r. 2017
Rozpočtové opatrenie 1/2018
Individuálna výročná správa obce Belá nad Cirochou za rok 2017
Schválený záverečný účet Obce Belá nad Cirochou r. 2017
Príloha č. 2 k návrhu Záverečného účtu obce Belá nad Cirochou za rok 2017
Návrh-Záverečný účet obce Belá nad Cirochou za rok 2017
Návrh-VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s pripomienkami
Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
Schválený rozpočet na rok 2018
Návrh-VZN č. 7/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
Návrh-VZN č. 6/2017 o miestnych daniach
Návrh-VZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti
Interná smernica
Návrh-VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
Návrh rozpočtu-VÝDAVKY roky 2018,2019,2020
Návrh rozpočtu-PRÍJMY roky 2018,2019,2020
Návrh-VZN o trhovom poriadku príležitostného trhu "Beľenské trhy"
Návrh- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach
Rozpočtové opatrenie 1/2017
Návrh - VZN o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou
Výročná správa obce za rok 2016
Správa audítora za r.2016
Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016
Návrh-Záverečný účet obce za rok 2016
Schválený rozpočet na rok 2017-VÝDAVKY
Schválený rozpočet na rok 2017-PRÍJMY
Návrh-VZN o miestnych daniach
Návrh-VZN o poplatku za KO a DSO
Návrh-VZN o dani z nehnuteľnosti
Rozpočtové opatrenie 3/2016
Rozpočtové opatrenie 2/2016
Rozpočtové opatrenie 1/2016
Návrh - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Záverečný účet obce za rok 2015
Výročná správa obce za rok 2015
Schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce- návrh
Schválený rozpočet - výdavky 
Schválený rozpočet - príjmy 
Plán ekon.a soc.rozvoja obce
Rozpočtové opatrenie č. 3/2015
Rozpočtové opatrenie č. 2/2015
Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku
Návrh VZ č. 1/2015 o poplatkoch za doplnkové práce a služby
Rozpočtové opatrenie 1/2015 - návrh
Zásady hospodárenia nakladania s finančnými prostriedkami obce
Výročná správa obce Belá nad Cirochou
Návrh záverečného účtu obce za rok 2014
Rozpočtové opatrenie č. 3/2014
NÁVRH VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
NÁVRH VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015
Rozpočtové opatrenie 2/2014
Návrh záverečného účtu Obce Belá nad Cirochou za rok 2013
Návrh rozpočtu na roky 2014-2016
Rozpočtové opatrenie 2013/02
Rozpočtové opatrenie č. 2013/01
Schválený rozpočet na rok 2013
Záverečný účet obce za rok 2012
Rozpočtové opatrenie č. 2012/4 
Rozpočtové opatrenie č. 2012/3
Rozpočtové opatrenie č. 2012/2
Rozpočtové opatrenie č. 2012/01
Záverečný účet obce
Zvozový kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2012.pdf (190,9 kB)
NÁVRH rozpočtu na rok 2012
Informácia.doc
lesy SV - upozornenie
Oznámenie - zberný dvor
Oznámenie o zámere:Poľnohospodárska bioplynová stanica Belá n/C
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010
Návrh rozpočtu