Všeobecne záväzné nariadenia obce

2020

 

2019

 

2018

 
 

 

2017

 
 
 
 
 
 
 

 

2016

VZN č. 4/2016 o miestnych daniach

VZN č. 3/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2016 o dani znehnuteľnosti

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

 

2015

VZN č. 4/2015 o miestnych daniach

VZN č. 3/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2/2015 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 1/2015 o poplatkoch za doplnkové práce a služby

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku

 

2014

VZN č. 4-2014 o vylepovaní volebných plagátov

NÁVRH VZN č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov

VZN č. 3/2014 ÚPN-O Belá nad Cirochou

VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania a o nájme nájomných bytov

Návrh_VZN č. 3/2014_územný plán

Návrh VZN č. 2/2014

VZN č. 1/2014 o prideľovaní nájomných bytov

 

2013

VZN obce Belá nad Cirochou č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti

N Á V R H VZN obce Belá nad Cirochou č. 2/2013 zo dňa 20. novembra 2013 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014

VZN obce k záväzným častiam ÚPN-O - zmeny a doplnky č. 2

 

2012

VZN č. 2/2012 o poplatkoch za služby
VZN č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

 

2011 

Dodatok č. 2 k VZN
VZN č. 2-2011o dani z nehnuteľnosti r. 2012
VZN č. 3-2011 o poplatkoch za komunálny odpad na rok 2012
NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č. 4-2010 o miestnych daniach
NÁVRH - VZN o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
NÁVRH VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 - o miestnych daniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 - opatrovateľská služba

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v Obci Belá nad Cirochou

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o dani z nehnuteľnosti

Vnútorná smernica č. 1/2010 o sťažnostiach

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com