Beľenské trhy

Organizačné pokyny „Beľenských trhov“  spojených s burzou

 

Obec Belá nad Cirochou oznamuje predajcom, že sa môžu zaregistrovať resp. požiadať o povolenie na zriadenie trhového miesta. 

O Povolenie na zriadenie trhového miesta treba požiadať OcÚ Belá nad Cirochou a to:

* osobne počas stránkových dní na OcÚ Belá nad Cirochou

* poštovne - zaslaním žiadosti spolu s požadovanými prílohami (vzory tlačív nájdete na internetovej stránke obce Belá nad Cirochou  www.belanadcirochou.sk.

Zároveň upozorňujeme predajcov, ktorí nebudú mať vybavené povolenie na zriadenie trhového miesta, že im na trhoch nebude umožnený predaj!!!

Povinnosti predajcov:

1. Každý predajca sa pred 1. predajom musí osobne zaregistrovať na OcÚ Belá nad Cirochou, kde na základe predložených dokladov ( doklad totožnosti, živnostenský list, kniha registračnej pokladne, alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade SHR je potrebné osvedčenie SHR, LV alebo zmluva o nájme pôdy/stavby, kniha registračnej pokladnice alebo čestné vyhlásenie s uvedením daného § podľa ktorého ste oslobodený od používania reg. pokladne, v prípade predaja prebytkov čestné vyhlásenie, ktorého vzor dostanete na OcÚ Belá nad Cirochou alebo na internetovej stránke obce, a LV alebo nájomná zmluva o nájme pôdy/stavby ), mu bude vydané povolenie na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov.

2. Poplatok za trhové miesto je možné zaplatiť:

a) prevodom na č. ú. : IBAN: SK 59 0200 0000 0000 2242 0532  VS: číslo povolenia

b) v hotovosti do pokladne obce Belá nad Cirochou počas stránkových dní OcÚ Belá nad Cirochou

c) v deň konania trhov

 

UPOZORNENIE:

Každému predajcovi, ktorý nepožiada o  povolenie k predaju od OcÚ Belá nad Cirochou, nebude umožnený predaj na trhových miestach v obci Belá nad Cirochou !!!

V prípade nejasností kontaktujte OcÚ Belá nad Cirochou.

Tel:  0907251 090; 057/7683136

 

Dokumenty:

Žiadosť o vydanie povolenia

ČV - bez pokladne

ČV prebytky - výpestky a živočíchy

ČV prebytky - výrobky

VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Trhový poriadok Beľenské trhy

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com