Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Obec Belá nad Cirochou upovedomuje združenia s právnou subjektivitou, predbežne prihlásené podľa zákona, o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky na adresu:

  1. elektronicky: obecbelanadcirochou@gmail.com,
  2. písomne: Obec Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou.

Začaté správne konania podľa § 82 ods.7 „zákona“

Číslo

konania

Dátum

začatia 

konania

Dátum

zverejnenia

informácie

Lehota na 

potvrdenie

záujmu byť

účastníkom 

v konaní

Predmet konania

OcÚ-818/2020

03.12.2020

04.12.2020

11.12.2020

Gizela Racsayová, Ševčenkova 18, 851 01  Bratislava - Žiadosť o výrub 22 ks drevín rastúcich na parc. č. CKN 197 a 198 v k.ú. Belá nad Cirochou  na Ul. cintorínskej pri RD súp. č. 26 a to: dub 3 ks, breza 2 ks, jaseň 4 ks, agát 1 ks, čerešňa 2 ks, lipa 2 ks, jabloň 7 ks, orech 1 ks.  

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com