„Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch” – podpis zmluvy

Obec Belá nad Cirochou, ako vedúci partner projektu „Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch”, v termíne 13.01.2020 podpísala Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

Zmluva stanovuje podmienky, za ktorých bude poskytnutý finančný príspevok z fondu ERDF. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 3 461 802,80 €, pričom finančný príspevok ERDF tvorí 85 % z celkových oprávnených výdavkov. Poskytnutý finančný príspevok je určený na refundáciu oprávnených výdavkov spojených s implementáciou projektu. 

K podpisu zmluvy došlo po splnení podmienok stanovených monitorovacím výborom, ktoré boli vedúcemu partnerovi doručené v mesiaci marec 2019 a ktoré museli splniť všetci zúčastnení partneri projektu. Realizácia projektu sa začala v mesiaci máj 2019 a predpokladané ukončenie projektu je v apríli 2021. 

V rámci projektu je podpísaná partnerská zmluva so všetkými partnermi projektu, ktorá im stanovuje úlohy a povinnosti vyplývajúce z realizácie projektu. Partnermi projektu sú: Caritas Diecezji Rzeszowskiej (Poľsko), Združenie Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina a Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. 

V ďalšom období sa bude vedúci partner uchádzať o národné spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu vo výške 10 % z celkových oprávnených výdavkov, čo sa týka iba slovenských partnerov. V prípade poľského partnera bude spolufinancovanie tvorené z vlastných prostriedkov. 

Vedúci partner projektu Obec Belá nad Cirochou

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com