Obecné nájomné byty

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU

Čo budete potrebovať?

  • doručiť vyplnenú žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu vrátane všetkých príloh na Obecný úrad Belá nad Cirochou

Žiadateľ sa zaradí do Evidencie žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu, ak:

  • žiadateľ alebo jeho manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom nájomného bytu a nie je vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu,

  • preukáže schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doloženým potvrdením o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb v zmysle osobitného predpisu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,

  • u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,

  • nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči obci Belá nad Cirochou alebo voči obci/mestu, v ktorom má trvalý pobyt,

  • mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje 3-násobok alebo 4-násobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,

  • čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov.

 

BYTOVÉ DOMY

Nájomné za obecný nájomný byt je potrebné uhrádzať vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu: 

IBAN: SK38 0200 0000 0034 0626 7753

Variabilné symboly pre jednotlivé bytové domy: 

1033 - Bytový dom A
1034 - Bytový dom B
1068 - Bytový dom C

Pri platbe vždy uvádzajte meno a priezvisko nájomcu a číslo bytu.

 

 
Žiadatelia o pridelenie obecného nájomného bytu 2020

 Burik P., Gnipová A., Gnipová V., Mariničová V., Maškulik P., Šimonová N., Špitaliková J., Timčík L., Židziková M.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com