Obecné nájomné byty

BYTOVÉ DOMY

Nájomné za obecný nájomný byt je potrebné uhrádzať vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu: 

IBAN: SK38 0200 0000 0034 0626 7753

Variabilné symboly pre jednotlivé bytové domy: 

1033 - Bytový dom A
1034 - Bytový dom B
1068 - Bytový dom C

Pri platbe vždy uvádzajte meno a priezvisko nájomcu a číslo bytu.