Kompostovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu

INFORMÁCIA

O KOMPOSTOVANÍ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU

Ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o odpadoch“) ukladajú obci okrem iných povinností aj povinnosť zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že 100 % obyvateľov obce kompostuje vlastný odpad.

V záujme splnenia povinností ukladaných zákonom o odpadoch a zároveň využijúc zákonom stanovenú výnimku prikladáme prehlásenie, ktoré je potrebné:

-vyplniť, 

-podpísať (podpíše člen domácnosti, ktorý spravidla uhrádza poplatok za komunálny odpad),

-doručiť:

  1. do podateľne obce na Obecnom úrade obce Belá nad Cirochou v úradných hodinách alebo
  2. vhodiť do schránky Odkazy pre starostu pred Obecným úradom
  3. do 15.12.2020.
Prehlásenia Vám budú doručované v najbližších dňoch do schránok, prípadne ho nájdete aj tu v prílohe: 
 
Ďakujeme za súčinnosť.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com