Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN obce Snina

Obec Belá nad Cirochou týmto oznamuje, že dňa 09.05.2012 jej bola od Obvodného úradu životného prostredia v Humennom, pracovisku Snina, Partizánska 1057, Snina, doručené

 

Oznámenie o strategickom dokumente:

„ZMENY A DOPLNKY č. 2 ÚPN OBCE SNINA“.

 

            Oznámenie o strategickom dokumente sa nachádza na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, Belá nad Cirochou. Do správy možno nahliadnuť na Obecnom úrade počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15,30 hod. (úradné hodiny) a možno si z neho robiť výpisy, odpisy alebo zhotoviť kópie na vlastné náklady.

 

         Stanovisko k Oznámeniu k strategickému dokumentu môže verejnosť doručiť písomne na Obvodný úrad životného prostredia v Humennom, pracovisko Snina, Partizánska 1057, 069 01 Snina, do 15 dní od zverejnenia Oznámenia o strategickom dokumente.