Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Belá nad Cirochou ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 26.11.2015 začala na základe žiadosti od žiadateľa Petra Gnipa, Kukučínova 597/66, Belá nad Cirochou, konanie na výrub stromov:

-          1 ks borovica

-          1 ks javor

-          6 ks lipy

-          6 ks slivky

rastúcich na pozemku žiadateľa v k. ú. Belá nad Cirochou, parc. č.: 375/4.

 
Dôvod výrubu: stromy sú zanedbané, neošetrované, neupravené.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z.z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: obecbelancirochou@gmail.com .

Zverejnené: 26.11.2015

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com