Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Belá nad Cirochou ako príslušný orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 06.07.2017 začala na základe žiadosti od žiadateľa Helena Pomykalová, Komenského 94/18, Belá nad Cirochou, konanie vo veci udelenia súhlasu na výrub dervín:

-          1 ks Borovica

rastúcej na pozemku žiadateľa v k. ú. Belá nad Cirochou, parc. č.: 374/1.

 
Dôvod výrubu: strom ohrozuje rodinný dom a transformátor vysokého napätia, hrozí reálne nebezpečenstvo poškodenia majetku

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z .z. je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia písomne, alebo mailom na adresu: obecbelancirochou@gmail.com .

Zverejnené: 6.7.2017

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com