Oznámenie o zániku mandátu poslanca a o nastúpení náhradníka