OZNÁMENIE-upustenie od vypracovania správy o hodnotení "Green Park Belá"

 

 

OBEC BELÁ NAD CIROCHOU

 

OZNÁMENIE

-      Upustenie od vypracovania správy o hodnotení „Green Park Belá“

 

Podľa § 34 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. (ďalej len „zákon“) o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Belá nad Cirochou informuje verejnosť, že na základe stanovísk doručených k zámeru a po ich podrobnom posúdení, upresnení sporných otázok vyplývajúcich z posudzovacieho procesu a po zvážení úrovne spracovania zámeru, v spolupráci s rezortným orgánom a povoľujúcim orgánom MŽP SR podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení navrhovanej činnosti na životné prostredie nie je potrebné vypracúvať.

 

V ďalších krokoch procesu posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.

 

Do zámeru možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Belej nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, robiť z neho výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

 

V Belej nad Cirochou dňa 02.10.2017

 

Ján Vajda

starosta

 

K stiahnutiu:

https://enviroportal.sk/sk/eia/detail/green-park-bela

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com