Oznámenie vo veci stavby "Belá nad Cirochou - zriadenie TS2, TS13 a úprava NN, DP, II. etapa"

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu vyššie uvedenej stavby, ktorej obsahom je zriadenia VN prípojky, dvoch trafostaníc a rekonštrukcia NN siete a domových prípojok podľa priloženej grafickej situácie.

 

Oznámenie verejnou vyhláškou

Montážny výkres časť A, B