Plán zasadnutí OZ na rok 2018

Plán zasadnutí OZ na rok 2018

Plán práce Obecného zastupiteľstva obce
Belá nad Cirochou na rok 2018

Na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení § 12 ods. 1
navrhujem nasledovné: Termíny zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Belej nad
Cirochou na rok 2018 sa stanovujú na každý druhý, resp. tretí utorok v mesiaci
v čase o 16:30 hod., takto:
16.1., 13.2., 13.3., 10.4., 15.5., 19.6.,11.9., 16.10., 11.12.2018.
Obecné zastupiteľstvo žiada starostu obce zabezpečiť, že pozvánka na
zasadnutie Obecného zastupiteľstva bude doručená poslancom a ostatným
dotknutým účastníkom OZ min. 7 pracovných dní vopred a musí obsahovať
materiály a podklady ku každému bodu rokovania uvedeného v programe.

Stálymi bodmi programu rokovania OZ budú:
a) Interpelácia poslancov
b) Kontrola plnenia uznesení OZ

c) Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Súčasťou plánu práce Obecného zastupiteľstva je min. jedno spoločné
pracovné stretnutie predsedov jednotlivých komisií pracujúcich pri Obecnom
zastupiteľstve, zamerané na prejednávanie rozpočtu obce v dostatočne dlhom
čase pred schvaľovaním rozpočtu obce Obecným zastupiteľstvom.
Stanovený dátum stretnutia je 11.9.2018 v čase po ukončení riadneho
zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré je naplánované na tento deň.

Belá nad Cirochou, dňa 6.12.2017