Pokrok v prácach na výstavbe kanalizácie

Realizácia stavebných prác v rámci projektu „Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)“ začala dňa 24.03.2011 odovzdaním staveniska dodávateľskej firme Inžinierske stavby, a. s. Košice.

 

V rámci projektu má byť vybudovaná nová čistička odpadových vôd a 13,388 km nových kanalizačných sietí. Z tejto plánovanej dĺžky bolo k 31.10.2011 zrealizovaných už 9,84 km, a to na ulici Kukučínovej, Mlynskej, Cintorínskej, Riečnej, Vihorlatskej, Partizánskej, Švermovej, SNP, Štúrovej a Komenského. Ostáva dokončiť kanalizačné potrubie na uliciach Brusnej, Staničnej, Drieňovej, Sládkovičovej, Osloboditeľov, Hviezdoslavovej, Budovateľskej a Tajchu.

 

S cieľom zabezpečiť maximálne napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu zabezpečila obec z vlastných zdrojov od Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice 628 ks domových šácht. Na zrealizovaných potrubiach a kanalizačných šachtách prebiehajú každý týždeň tlakové skúšky. Práce pokračujú aj na novej ČOV. V súčasnosti sú realizované omietky na budove, v krátkej dobe bude dodaná technológia čistenia odpadových vôd. Z celkových výdavkov projektu, ktoré sú vo výške 5 157 120,46 € bolo doteraz preinvestovaných takmer 50 %.

 

Práce budú prebiehať aj počas zimného obdobia. Preto Vás naďalej prosím o trpezlivosť v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na miestnych komunikáciách a pri vstupoch k Vašim rodinným domom.

 

Ján Vajda, starosta obce

 

Projekt  je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. Nenávratný finančný príspevok z EÚ je vo výške 4 828 339,99 €.

 

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com