Preventívne opatrenia obce Belá nad Cirochou

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci nariadenia opatrenia pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.") obec Belá nad Cirochou prijala nasledovné opatrenia:

Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020  

  • Zrušenie všetkých hromadných spoločenských, kultúrnych, športových podujatí a akýchkoľvek zhromaždení s vyšším počtom účastníkov, pri ktorých by mohlo dôjsť k šíreniu ochorenia.
  • Zrušenie všetkých podujatí v obecných priestoroch.
  • Odporúčame fyzickým a právnickým osobám podnikajúcim na území obce, aby sa vyhli organizovaniu podujatí s hromadnou účasťou ľudí a zároveň žiadame občanov, aby sa takýchto podujatí nezúčastňovali.
  • Neodporúčame používanie verejných a hromadných dopravných prostriedkov.
  • Žiadame, aby občania využívali inú ako osobnú formu vybavenia svojej požiadavky na Obecnom úrade Belá nad Cirochou, odporúčame uprednostniť telefonickú alebo elektronickú komunikáciu.
  • Žiadame občanov, aby dodržiavali pravidlá prevencie, dbali na svoje okolie a vyhli sa návštevám miest s vysokou koncentráciou ľudí. Uvedené opatrenia sa budú upravovať podľa aktuálneho vývoja situácie.
  • V prípade príznakov ochorenia podobných chrípke (kašeľ, bolesti svalov, slabosť, horúčka) odporúčame postupovať podľa nariadenia Hlavného hygienika – nenavštíviť zdravotnícke zariadenia, ale informovať o situácii krízovú linku 0800 221 234 alebo Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove - 0911 908 823.
Ján Vajda
starosta obce

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com