Príhovor starostu obce

 

Úvodom môjho príhovoru vás chcem pozdraviť a zaželať vám veľa zdravia, šťastia a úspechov v rodinnom i pracovnom živote.

Za obdobie od posledného vydania Beľenských novín boli dve obecné zastupiteľstvá, na ktorých sme spolu s poslancami prerokovali veľa dôležitých vecí potrebných pre fungovanie a rozvoj našej obce. Spomeniem aspoň niekoľko:

  1. prerokovali sme rozpočet futbalového oddielu TJ Slovan pre rok 2011. Možno sa vám bude zdať, že dosť neskoro, ale až 3. marca 2011 sme dospeli k záveru a presvedčeniu, že suma 19.100 € ročne bude zodpovedať potrebám mužstiev žiakov, dorastu a mužov a tiež súťažiam, ktoré hrajú a treba povedať, že úspešne. Za reprezentovanie našej obce im všetkým ďakujem.
  2. Rozhodli sme o zámere vybudovať zberný dvor za účelom separovaného zberu odpadu. Na túto investíciu obec vykúpila 1,1 ha pôdy od vlastníkov v lokalite Beňačkovo – oproti vodojemu. Obec teraz čaká na výzvu Ministerstva životného prostredia SR. Výzva na predkladanie projektov na zberné dvory a separovaný zber odpadov bude vypísaná približne v septembri. Podľa zákonov platných od 01.01.2012 budeme musieť odpad separovať s väčšou dôraznosťou. V budúcnosti nebude dovolené skladovať komunálny odpad na skládkach TKO. Odpady sa musia zhodnocovať na iné výrobky alebo spaľovať za prísnych podmienok v spaľovniach na to určených. Z organických materiálov ako je tráva, seno, šupky zo zeleniny a podobne sa bude musieť vyrábať kompost.
  3. za účelom zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky a najmä chodcov bolo rozhodnuté, že treba vykúpiť a zbúrať domy a komôrky na ulici Vihorlatskej za účelom zrovnania cesty a to prekládkou bližšie k potoku. Pre úspešné pokračovanie tejto akcie treba nájsť nové náhradné bývanie pre rodinu Mariničovú. Ostatné komôrky, dom a záhradka sú už vykúpené a kúpno-predajné zmluvy sú podané na vklad do katastra.
  4. Situácia na stavbách prebiehajúcich v našej obci:

a)     uzatváranie skládky tuhého komunálneho odpadu – stavba sa realizuje s podporou nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie prostredníctvom Ministerstva životného prostredia SR. Stavba je takmer ukončená. Koncom apríla bola vysiata tráva na povrch. Komunálny odpad z obce je vyvážaný na skládku odpadov do Sniny. Odpadu je strašne veľa a preto je nutné, aby sme začali aspoň to, čo môže zhniť kompostovať doma na záhrade. Tiež je nutné separovať niektoré druhy odpadov a odovzdávať ich  pri separovanom zbere, napr. plastové fľaše, papier, tetrapaky, sklo, kovové obaly, elektrospotrebiče, pneumatiky a pod.

b)     výstavby nového Obecného domu – realizuje sa s predstihom a bude odovzdaná do užívania 28.08.2011 pri dožinkových slávnostiach „Na dožinkov u Beľenov“. Zároveň sa mi podarilo presvedčiť správcu ciest, aby nám firma Skanska dokončila chodník a dažďovú kanalizáciu od križovatky pri Motoreste po Obecný dom do odovzdania stavby. Ostatná časť chodníkov a dažďovej kanalizácie aj s novým kobercom bude dokončená v roku 2012.

c)     Výstavba kanalizácie a ČOV 2 - II. etapa sa stavia podľa plánu, aj napriek drobným ťažkostiam s realizačným projektom, ktorý je starý 13 rokov. Kanalizáciu všetci potrebujeme a preto buďme trpezlivý a ústretový firmám, ktoré realizujú stavbu. Prosím preto všetkých občanov, aby ste nenarušovali označenia trás iných sietí, ktoré sú už v podzemí, aby nedochádzalo k ich pretrhnutiu a poškodeniu.  Je potrebné označiť aj vaše vedenia, ktoré sú pod zemou, aby im to uľahčilo prácu a tiež vaše odkanalizovanie, ktoré ste používali doposiaľ.

Kanalizačné trasy budú hotové do konca roku 2011. Po 1.1.2012 sa jednotlivé trasy začnú pripájať na hlavnú trasy, aby sa mohla uviesť ČOV 2 do skúšobnej prevádzky. Kolaudácia celej stavby je naplánovaná na  júl – august 2012.

d)     Pri príležitosti Dňa detí obec v spolupráci so základnou školou zorganizovala v areáli školy oslavu Dňa detí pre všetky deti materskej i základnej cirkevnej školy sv. Petra a Pavla v Belej nad Cirochou. Oslava mala u detí veľký úspech.

Na základe mojej iniciatívy sa čistí od krovia lokalita Močidla za účelom vytvorenia lesoparku na rekreačné účely a to od firmy MOPS po kúpalisko Žabník. Do budúcna v tomto priestore sa plánuje vytvorenie oddychovej zóny pre náš všetkých. Smerom do Topovného sa čistí priestor na furmanské preteky, hasičské súťaže a iné športové podujatia. Touto cestou chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili brigád a priložili ruku k dielu. Len to, čo si urobíme sami, budeme mať a nečakajme, že to za nás urobí niekto iný.

            V krátkosti som vás informoval o doterajšom dianí v obci. Teším sa na ďalšiu spoluprácu s vami pre nás všetkých.

 

Ján Vajda, starosta obce

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com