Príhovor starostu

Vážení spoluobčania,

prihováram sa k Vám v najkrajšom mesiaci v roku - v máji, keď nám rozkvitá všetko navôkol. Prajem Vám všetko najlepšie počas tohtoročného leta.

 

I. Prichádzam so správou, na ktorú sme všetci dlho čakali. Od pondelka 21. mája 2012 sa budeme môcť pripojiť na kanalizáciu. Avšak zatiaľ len na týchto uliciach: Staničná, Tajch, Brusná, časť ulice Osloboditeľov – od motorestu smer Snina, Drieňová, Sládkovičova, Vihorlatská, Štúrova, Partizánska. Ostatné ulice musia počkať na dobudovanie vetvy z ulice Kukučínovej ku pneuservisu, a na prepojenie popod železnicu a cestu I. triedy na ulicu Drieňová. Taktiež  ostáva dobudovať vetvu na ulici Hviezdoslavova cez záhrady. Doposiaľ máme vybudovaných 80 % celkovej investície.

            Na našej novej čističke odpadových vôd prebiehajú posledné skúšky a je pripravená od pondelka 21. 5. 2012 pracovať na plné obrátky pre potreby čistenia odpadových vôd v našej obci.

            Na zasadnutí  obecného zastupiteľstva dňa 10. 5. 2012 bolo prijaté Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 týkajúce sa napájania na kanalizáciu, ktoré je súčasťou týchto Beľenských novín. Zároveň Vám prikladám technické podmienky napájania na kanalizáciu od vodárenskej spoločnosti, ktorá bude kanalizáciu prevádzkovať. Ak by ste aj napriek tomu mali nejaké nejasnosti, pracovníci obecného úradu a starosta sú Vám k dispozícii.

            Verím, že sa mi podarí v spolupráci s vodárenskou spoločnosťou vytvoriť také podmienky na vybavovanie formalít s napájaním na kanalizáciu, aby sme to zvládli bez väčších ťažkostí. Prosím Vás pri tom o trpezlivosť a pochopenie.

            Termín napojenia je v dokumentoch do 30. júna 2012, ale tento termín sa bude ešte posúvať po dohode s dodávateľom stavby – Inžinierske stavby, a.s., Košice a Ministerstvom životného prostredia SR, prostredníctvom  ktorého je táto stavba financovaná.

 

            II. V priebehu mesiaca apríl Vám boli bezplatne dodané kompostery na burinu, trávu a iný organický materiál, ktorý sa svojím rozložením a prehnitím zmení na humus, ktorý budete môcť použiť na záhradke ako hnojivo. Tých občanov, ktorí ešte nemajú komposter, prosím o trpezlivosť. Určite ho dostanú do konca mesiaca jún 2012.

Prvý komposter Vám má slúžiť na 3 – 5 rokov, potom si budete kupovať nové podľa intervalov zaplnenia. Ak máte buriny a trávy viac, čiže komposter zaplníte skôr, pridajte občas do hmoty v komposteri baktérie, ktoré urýchlia rozklad hmoty. Baktérie do kompostera si môžete zakúpiť v záhradkárskych potrebách.

            Takto nakladať s organickým materiálom sme sa zaviazali pri vstupe do Európskej únie. Verím, že aj v Belej nad Cirochou tento trend pochopíte a prispôsobíte svoje návyky novému trendu nakladania s odpadmi.

 

            III. Naša obec sa stále snaží hľadať nové spôsoby minimalizácie komunálneho odpadu, preto sme sa rozhodli zaviesť zber šatstva, obuvi a hračiek. V špeciálnych kontajneroch sa môžete tak zbaviť nepotrebného šatstva i hračiek. Nadviazali sme spoluprácu s firmou, ktorá bezplatne zaistila 4 špeciálne kontajnery na zber šatstva a obuvi a v minulých dňoch ich aj rozmiestnila po obci. Kontajnery sú k dispozícii na týchto miestach:  

pred Obecným domom,

pri budove bývalého obecného úradu,

v areáli materskej školy a 

pri potravinách p. Hašuľovej.

            Zároveň Vás žiadam, aby ste do kontajnerov dávali len čisté a zabalené šatstvo a obuv a pamätali na to, že iné ako označené veci tam nepatria.

Okrem toho môžete na Obecnom úrade odovzdať malé použité batérie, ktoré sú používané napr. v diaľkových ovládačoch.

 

Záverom Vám prajem dobré zdravie a pokoj v rodinách.

 

Ján Vajda, starosta obce

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com