PRIJATÉ OPATRENIA zo zasadnutia Krízového štábu obce Belá nad Cirochou dňa 24. 9. 2020

PRIJATÉ OPATRENIA

zo zasadnutia Krízového štábu obce Belá nad Cirochou dňa 24. 9. 2020

 

Platnosť opatrení od: 24. septembra 2020, 18:00 hod.
Platnosť opatrení do: 31. októbra 2020

 

Všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám sa odporúča neorganizovať a neusporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.

Všetkým maloobchodným prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča zabezpečiť:

 • vstup a pobyt v prevádzke len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál šatka),
 • zaistiť pri vstupe do budovy dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk alebo iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk a dbať na časté dezinfikovanie rúk,
 • na všetky vstupy do prevádzky viditeľne umiestniť oznam o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia,
 • vykonávať časté vetranie priestorov prevádzky a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch, kľučiek, nákupných vozíkov a košíkov, používaných prístrojov, nástrojov a pomôcok, na dezinfekciu použiť dezinfekčné prostriedky s  virucídnym účinkom,
 • potravinárske predajne, prevádzky zariadení spoločného stravovania, vrátane stánkov s rýchlym občerstvením a iným ambulantným predajom potravín, pokrmov a nápojov musia klásť dôraz na zabezpečenie pravidelného čistenia a dezinfekcie, ktoré sa musí vykonávať v rámci denného sanitačného režimu prevádzky a v rámci prijatých a zavedených zásad správnej hygienickej praxe podľa nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

Všetkým maloobchodným prevádzkam a prevádzkam služieb sa odporúča zabezpečiť:

 • aby počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu neprekročil koncentráciu jeden zákazník na 10 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov, táto podmienka sa nevzťahuje na deti,
 • dodržiavanie odstupu medzi jednotlivými zákazníkmi minimálne 2 metre.

Prevádzky zariadení starostlivosti o ľudské telo sú okrem rešpektovania všeobecných hygienických pravidiel pre prevádzky obchodov a služieb súčasne povinné zabezpečiť:

 • aby zamestnanci mali vhodným spôsobom prekryté horné dýchacie cesty (rúško, šál, šatka),
 • upraviť časový harmonogram prevádzky tak, aby medzi jednotlivými zákazníkmi bol vždy priestor na upratanie a dezinfekciu pracovného miesta (pracovné stoly, kreslá, umývadlá, vanička na nohy),
 • dezinfekciu vykonávať po každom zákazníkovi dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom,
 • hygienické zariadenia prevádzky musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Okrem vyššie uvedených musia prevádzky wellness a fitness služieb zabezpečiť:

 • zákazníkom dostupnú dezinfekciu a jednorázové papierové utierky vo všetkých priestoroch,
 • pravidelnú (vo fitness centrách až zvýšenú) dezinfekciu dotykových plôch (napr. kľučky, madlá, úchyty, kreslá, ležadlá, vodovodné batérie, športové náradie, skrinky, používané prístroje, nástroje a pomôcky) prostredníctvom prostriedkov s virucídnym účinkom.

Všetkým občanom obce sa odporúča, aby obmedzili svoju účasť na smútočných rozlúčkach a pohrebných obradoch len na najbližšiu rodinu a pri účasti na pohreboch používali ochranné rúška a dodržiavali bezpečnostné odstupy.

Konanie sobášov, bohoslužieb a iných cirkevných obradov je podmienené zabezpečením:

 • vstupu a pobytu v kostole (alebo v príslušných priestoroch) len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
 • dezinfekcie na ruky alebo jednorazových rukavíc pri vstupoch,
 • sedenia (mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti) tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať,
 • dodržiavania respiračnej etikety (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu) a nepodávania si rúk,
 • úplného vylúčenia (z obradov) osôb s nariadenou karanténou alebo akýmkoľvek príznakom respiračného infekčného ochorenia,
 • pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
 • dezinfikovanie použitých bohoslužobných a iných predmetov,
 • dezinfekcie rúk pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov; pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku; v prípade kontaktu rozdávateľa s ústami veriaceho, si musí rozdávateľ zakaždým vydezinfikovať ruky,
 • pri prijímaní „pod obojím“ nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
 • odstránením (len ako odporúčanie) nádob s vodou (napr. sväteničky) z obradných priestorov,
 • odporúčaním, aby sa ruky sa nepodávali (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo gestom úsmevu),
 • častej dezinfekcie priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov.

Všetkým občanom obce sa odporúča, aby obmedzili návštevy seniorov, len na najbližších rodinných príslušníkov a to predovšetkým z dôvodu zabezpečenia životne dôležitých potrieb.

Všetkým seniorom sa odporúča, aby radšej požiadali o pomoc iných, eliminovali sociálny kontakt s druhými ľuďmi, a to aj s rodinnými príslušníkmi.

Všetci občania obce sú povinní strániť sa osobných návštev všeobecného lekára a zubného lekára a tieto realizovať len na základe telefonickej komunikácie s lekárom.

Všetky osoby prichádzajúce zo zdravotne nebezpečných krajín sa bezprostredne po vstupe na Slovensko musia telefonicky alebo elektronicky ohlásiť svoju všeobecnému lekárovi, v prípade detí pediatrovi, a oznámiť mu, kde budú tráviť domácu karanténu. To platí aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti.

Všetci občania, ktorí prišli na územie obce zo zdravotne nebezpečných krajín sú povinní zostať v domácej karanténe.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu bude Obecný úrad Belá nad Cirochou fungovať v sprísnenom režime. Občania sú povinní uprednostniť telefonickú a e-mailovú formu komunikácie. Priestory Obecného domu sú do odvolania pre verejnosť zatvorené.

Všetky pôvodne plánované termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a termíny zasadnutí komisií obecného zastupiteľstva sú zrušené.

Krízový štáb obce Belá nad Cirochou ukladá starostovi obce a zamestnancom obecného úradu povinnosť:

 • Oboznámiť občanov prostredníctvom miestneho rozhlasu, webového sídla obce a káblovej televízie o aktuálnych informáciách o ochorení COVID-19.
 • Sledovať aktuálne informácie o vývoji situácie v súvislosti s ochorením COVID – 19, v prípade potreby prijímať preventívne opatrenia na základe usmernení Ústredného krízového štábu SR a Krízového štábu Okresného úradu Snina.
 • Nahlásiť na RÚVZ (resp. Políciu SR) občanov, u ktorých sa preukáže nedodržiavanie nariadenej karantény.
 • Vyzvať občanov, aby vo vlastnom záujme a v záujme ochrany zdravia svojich blízkych rešpektovali a dodržiavali prijaté opatrenia vzhľadom na vážnosť situácie a tak spoločne pomohli zabrániť šíreniu koronavírusu.

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com