Seniori bilancujú

Ani sme sa nenazdali a už sa blíži koniec roka. Patrí k dobrým zvykom zhodnotiť výsledky práce za uplynulý rok.
Naša organizácia, ktorú tvoria najstarší občania - seniori, patrí k najmladším v našej obci.
ZO JDS v Belej nad Cirochou vznikla 5.3.2011. Už na zakladajúcej schôdzi sme si naplánovali úlohy, ktoré by sa dali splniť v rámci našich možností. Činnosť našej organizácie je pestrá a rôznorodá. Orientujeme sa na kultúrno-spoločenské podujatia, výlety, relaxačné pobyty a spoločenské posedenia.
Hneď prvý mesiac našej existencie sme uskutočnili dve podujatia. Naši členovia sa zúčastnili na brigádach. Išlo o čistenie časti obce "Topovne", ktorá by sa mala stať po úprave miestnym lesoparkom. Týždeň pred veľkonočnými sviatkami sme zrealizovali výstavku ručných prác, ktoré vyrobili šikovné ruky našich seniorov - výšivky,kraslice,obrazy maľované aj vyrezávané. V súčinnosti s touto výstavkou sa konala prednáška p. MUDr. Hančarikovej na tému "Civilizačné choroby dnešnej doby".
V máji, pri príležitosti Dňa matiek, sme v miestnom rozhlase odvysielali reláciu,  zablahoželali v nej mamičkám a potešili peknou pesničkou. Pretože táto relácia sa stretla s veľkým ohlasom, rozhodli sme sa takéto relácie uskutočňovať každý mesiac pod názvom "Hráme jubilantom". V nich si pripomíname životné jibileá našich členov.
Niekoľko našich členov sa zúčastnilo turistického pochodu - Pochod vďaky - na trase Kolonica - Sninské Rybníky.
Začiatkom júna členovia výboru ZO zorganizovali športové hry v areáli kynologického cvičiska. Hier sa zúčastnilo 35 členov. Súťažilo sa v týchto discilínach - beh na 50m, 60m, hod guľou, hod rozvalkou, kop do bránky a rýchla chôdza na 2000m.Víťazi jednotlivých disciplín nás reprezentovali na okresnom kole športových hier seniorov v Kolonici, kde v rámci okresu naše družstvo obsadilo krásne 2.miesto.
Na termálnom kúpalisku v Maďarsku boli naši členovia na prelome mesiacov júl-august. Štyria naši členovia boli na rekondično-liečebnom pobyte v Dudinciach.
Na septembrovom zasadnutí výboru sa jeho členovia dohodli, že na záujem väčšiny členov ZO o spoločné posedenia v prírode, zareagujú uskutočnením súťaže v kosení spojenej s opekačkou.
Našou poslednou akciou v tomto roku bola akcia uskutočnená pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.Tejto akcie sa zúčastnilo najviac našich členov. Bol to krásne strávený čas s priateľmi a známymi.
Členovia výboru ZO JDS zo srdca ďakujú všetkým, ktorí sa nezištne podieľali na spolupráci s nami a pomáhali nám tak splniť naše úlohy.


                                                                                Mgr. Beáta Buríková

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com