Ukončenie projektu výstavby kanalizácie

    Realizácia stavebných prác v rámci projektu „Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)“ začala dňa 24.03.2011 odovzdaním staveniska dodávateľskej firme Inžinierske stavby, a. s. Košice. K 31.10.2012 boli stavebné práce ukončené. V rámci projektu bolo vybudovaných 13 172,26 m nových kanalizačných sietí a nová čistička odpadových vôd. V súčasnosti prebieha skúšobná prevádzka diela, ktorej ukončenie je predpokladané do 31.12.2012.

    Projekt  je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. Celkové výdavky projektu sú vo výške 5 157 120,46 €, nenávratný finančný príspevok z EÚ predstavuje 4 828 339,99 €.

    S cieľom zabezpečiť maximálne napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu bolo dňa 10.05.2012 schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a povinnosti nehnuteľností pripojiť sa na verejnú kanalizáciu na území obce Belá nad Cirochou. V zmysle tohto dokumentu bol stanovený termín na pripojenie sa najneskôr do 30. júna tohto roka.

    Ak sa vlastník do uvedeného termínu nepripojil na verejnú kanalizáciu, je povinný predložiť obci Belá nad Cirochou povolenie z Obvodného úradu životného prostredia v Humennom o spôsobe zneškodňovania odpadových vôd zo svojej nehnuteľnosti.

    Porušenie ustanovení Všeobecne záväzného nariadenia obce Belá nad Cirochou č. 1/2012 bude sankcionované pokutou 150 €. Ak nebude preukázané plnenie si povinností v náhradnom termíne do 2 mesiacov, bude vyrubená pokuta vo výške ďalších 300 €. Priestupky právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie realizované na úseku verejných vodovodoch a verejných kanalizácii, budú riešené v zmysle platnej legislatívy podaním oznámenia Obvodnému úradu životného prostredia.

    Splaškové odpadové vody ohrozujú kvalitu podzemných vôd aj zdravie ľudí. Z toho dôvodu, vo verejnom záujme, nemôžme tolerovať ich vypúšťanie do povrchových vôd. Touto cestou chceme zároveň občanov požiadať, aby do verejnej kanalizácie nevypúšťali povrchové vody, vody z chovu hospodárskych zvierat a taktiež vody s obsahom nebezpečných látok a cudzích predmetov.

 

Ján Vajda, starosta obce

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com