Výstavba kanalizácie pred dokončením

Realizácia stavebných prác v rámci projektu „Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)“ začala dňa 24.03.2011 odovzdaním staveniska dodávateľskej firme Inžinierske stavby, a. s. Košice. Projekt  je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie. Celkové výdavky projektu sú vo výške 5 157 120,46 €, nenávratný finančný príspevok z EÚ predstavuje 4 828 339,99 €. Preinvestovaných bolo doteraz 80 %.

 

Z plánovanej dĺžky 13,388 km nových kanalizačných sietí bolo k 30.04.2012 zrealizovaných 11,674 km, a to na ulici Kukučínovej, Mlynskej, Cintorínskej, Riečnej, Vihorlatskej, Partizánskej, Švermovej, SNP, Štúrovej, Komenského, Brusnej, Staničnej, Drieňovej, Sládkovičovej a Tajchu. Na zrealizovaných potrubiach a kanalizačných šachtách boli dokončené tlakové skúšky. Ostáva dokončiť kanalizačné potrubie na uliciach Osloboditeľov, Hviezdoslavovej a Budovateľskej. V rámci projektu bola vybudovaná aj nová čistička odpadových vôd, na ktorej začal po dodávke technológie proces kolaudácie stavby.

 

S cieľom zabezpečiť maximálne napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie a povinnosti nehnuteľností pripojiť sa na verejnú kanalizáciu na území obce Belá nad Cirochou. V zmysle tohto dokumentu je stanovený termín na pripojenie sa najneskôr do 30. júna tohto roka.

 

Práce sú pred dokončením, stále však predstavujú určité dopravné obmedzenia na miestnych komunikáciách a pri vstupoch k Vašim rodinným domom, preto Vás aj naďalej prosím o trpezlivosť.

 

 

Ján Vajda, starosta obce

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com