Valné zhromaždenie lesných spoločenstiev

Vyšné pasienkové a lesné pozemkové spoločenstvo Belá nad Cirochou zvoláva spoločné valné zhromaždenie členov, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2016 o 15:00 hod. v sále Obecného domu.

Program:
1. Zahájenie
2. Správa o činnosti
3. Správa o hospodárení, inventarizácia majetku
4. Diskusia
5. Odvolanie a zvolenie novej dozornej rady
6. Návrh na uznesenie a jeho schválenie
7. Záver