Verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti "Green Park Belá"

Verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Green Park Belá“

 

POZVÁNKA

             Navrhovateľ, J&B RECYCLING,s.r.o., SNP 1012/79, 067 81  Belá nad Cirochou predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho posudzovania podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zámer navrhovanej činnosti „ Green Park Belá“

Ministerstvo životného prostredia SR doručilo listom č. 6346/2017-1.7/vt zo dňa 27.9.2017 obci Belá nad Cirochou, ako dotknutej obci, oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení, na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona a v ďalších krokoch posudzovania zámer bude plniť funkciu správy o hodnotení.

             Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli obce Belá nad Cirochou a na internetovej stránke obce Belá nad Cirochou www.belanadcirochou.sk

             Obec Belá nad Cirochou v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční

 

dňa 20.10.2017 (piatok) o 10.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Belej nad Cirochou, Osloboditeľov  535/33, 067 81  Belá nad Cirochou.

 

Na rokovanie sa súčasne pozývajú:

1.      J&B RECYCLING, s.r.o.,  SNP 1012/79, 067 81  Belá nad Cirochou

2.      Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia  a odpadového hospodárstva, odbor odpadového hospodárstva, TU

3.      Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia  a odpadového hospodárstva, odbor integrovanej prevencie, TU

4.      Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, TU

5.      Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, Snina

6.      Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. Mieru 2, 080 01  Prešov

7.      Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01  Snina

8.      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18  Humenné

9.      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 172, 066 01  Humenné

10.  Okresný úrad Humenné – pracovisko Snina, odbor pozemkový a lesný, Partizánska 1057, 069 01  Snina

11.  Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, Humenné

12.  Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov

 

      S pozdravom

 

 

                                                                                                                       Ján Vajda

                                                                                                   starosta obce Belá nad Cirochou

 

Oznámenie zverejnené dňa: 2.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com