Verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro - Belá nad Cirochou a pozvánka na verejné prerokovanie

Verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou

 

POZVÁNKA

 

Navrhovateľ, Matúš Petro, Riečna 44/8, 067 81  Belá nad Cirochou predložil Ministerstvu životného prostredia SR, odboru environmentálneho posudzovania podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  zámer navrhovanej činnosti „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel Matúš Petro – Belá nad Cirochou“.

Ministerstvo životného prostredia SR doručilo listom č. 4540/2016-3.4/vt zo dňa 23.5.2016 obci Belá nad Cirochou, ako dotknutej obci, oznámenie o upustení od vypracovania správy o hodnotení, na ďalší postup hodnotenia sa primerane použijú ustanovenia § 33 až 39 zákona a v ďalších krokoch posudzovania zámer bude plniť funkciu správy o hodnotení.

Informovanie verejnosti je prezentované verejným oznamom na úradnej tabuli obce Belá nad Cirochou a na internetovej stránke obce Belá nad Cirochou www.belanadcirochou.sk .

Obec Belá nad Cirochou v spolupráci s navrhovateľom Vás pozýva na spoločné verejné prerokovanie zámeru navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční

 

dňa 02.06.2016 (štvrtok) o 10.00 hod.

 

v zasadačke Obecného úradu v Belej nad Cirochou, Osloboditeľov  535/33, 067 81  Belá nad Cirochou.

Na rokovanie sa súčasne pozývajú:

1.      Matúš Petro, Riečna 44/8, 067 81  Belá nad Cirochou

2.      Ministerstvo životného prostredia SR, odbor odpadového hospodárstva, TU

3.      Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, Snina

4.      Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Nám. Mieru 2, 080 01  Prešov

5.      Okresný úrad Snina, odbor krízového riadenia, Partizánska 1057, 069 01  Snina

6.      Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom, Ul. 26. novembra č. 1507/2, 066 18  Humenné

7.      Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom, Kudlovská 172, 066 01  Humenné

8.      Okresný úrad Humenné – pracovisko Snina, odbor pozemkový a lesný, Partizánska 1057, 069 01  Snina

9.      Okresný úrad Humenné, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kukorelliho 1, Humenné

10.  Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01  Prešov

11.  Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia vôd, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, TU

 

S pozdravom

 

 

 

Ján Vajda

starosta obce Belá nad Cirochou

 

Oznámenie zverejnené dňa: 23.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com