Viac trieďme, menej plaťme

Viac trieďme a menej plaťme!

 

SEPAROVANIE - stále čoraz viac aktuálna, celospoločensky preberaná téma, ktorá sa dotkne peňaženky každého z nás.

Separovanie predstavuje činnosť, pri ktorej oddeľujeme zložky komunálnych odpadov a následne ich umiestňujeme do samostatnej nádoby na to určenej. Separácia je podľa zákona o odpadoch povinná pre všetkých pôvodcov odpadov = každého občana.

Prečo sa zaoberať triedením a čo má byť našou motiváciou pri tejto aktivite?

Problematiku odpadového hospodárstva v náraste množstva odpadov už nevyriešime, ale zmierniť dopad našej každodennej ľudskej aktivity na životné prostredie dokážeme. Triedeným zberom vraciame druhotné suroviny späť do výrobného procesu, spotrebovávame menšie množstvo energie, produkujeme menej skládok.

Pokiaľ nie sme zástancami takéhoto ekologického zmýšľania, možno nás k zvýšeniu recyklácie komunálneho odpadu bude viesť ekonomický motivačný faktor. Od 01.01.2019 vstúpil do platnosti zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a Nariadenie vlády č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov.

V jednoduchosti povedané: čím viac vytriedime, tým menej zaplatíme.

Učme sa triediť správne a zodpovedne, lebo čistota nášho prostredia, v ktorom žijeme závisí len a len od nás.

A aj jeden plastový pohár bude pre nás znamenať

„Netriediš, zaplatíš.“

Obecný úrad

Obecný úrad
bude do odvolania
fungovať v režime
nestránkových dní.

Vzhľadom na vyhlásenie
mimoriadnej situácie
oznamujeme občanom,
že Obecný úrad
bude vykonávať iba
nevyhnutné činnosti.

V nutných prípadoch
je potrebné komunikovať
telefonicky alebo
elektronicky.

Môžete tiež využiť
poštovú schránku
pri Obecnom úrade.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com