Všeobecné záväzné nariadenie obce č.3/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady