Výročná hodnotiaca správa za rok 2011

Vážení spoluobčania „beleni“,

od môjho nástupu do funkcie starostu našej obce uplynul už jeden rok a to je dôvod bilancovať a hodnotiť, čo sa nám podarilo uskutočniť z mojich a Vašich plánov a volebného programu, s ktorým som sa uchádzal o Vašu priazeň a dôveru vo voľbách pred rokom.

 

I.          Najdôležitejšou potrebou pre nás všetkých je výstavba kanalizácie a ČOV. Prvé tri mesiace po nástupe som sa venoval administratívnej príprave stavby kanalizácie. Bola to zložitá práca z dôvodu projektovej dokumentácie, ktorá bola už 13-násť rokov stará a za ten čas sa v obci veľa zmenilo. Aj z dokumentácie sa veľa veci stratilo a bolo potrebné to aktualizovať a prepracovať na zmenené podmienky v legislatíve a v obci. Počas celého obdobia zabezpečovania financií na stavbu kanalizácie nám boli škrtnuté domové prípojky, cesta a chodník hore Vihorlatskou ulicou, smer Zemplínske Hámre. V projekte ostalo len 111 prípojok v dĺžke 1007 m. S týmto stavom som nemohol byť spokojný pretože stavba za 5,2 milióna eur by nemohla slúžiť svojmu účelu. Ako by sme sa mali pripájať na vybudované kanalizačné stoky? Preto som 24.3.2011 odovzdal stavenisko víťaznej firme z verejného obstarávania na dodávateľa stavby - Inžinierskym stavbám Košice a pokračoval som riešiť prípojky pre rodinné domy. Bolo to ťažké riešenie, pretože chcel som veľa získať za málo peňazí. Nakoniec sa mi podarilo získať 628 prípojok s pripojením na revízne domové šachty, ktoré nám dodajú VVS a.s. V rámci akcie za 1 euro, vrátane 2 m rúry v priemere 160 mm.

            Prosím Vás všetkých o pochopenie, že nemôžeme mať každý vlastnú prípojku, ale niekde to bude pre dva a niekde pre viac domov. Vaše obavy, že to nebude dobré sú zbytočné. Ubezpečujem Vás, že stavba kanalizácie je riešená tak, aby s ňou v obci neboli  žiadne problémy.

            Celková dĺžka našich kanalizačných zberačov je 13 388 m. Z toho do konca roku bude vybodovaných 12.188 a na 1200 m sa práve vybavuje Zmena stavby pred dokončením. Táto zmena sa robí na základe petície občanov z ulice Osloboditeľov od občana Chocholíka po pneuservis, ktorý nechceli kanalizáciu cez záhrady, ale cez predzáhradky. Majú totiž vývody do žumpy vpredu pred domami. To je cca 600 m a 600 m na ulici Hviezdoslavovej za koľajou, sa mení trasa od koľaje do záhrad, pretože sú to domy postavené v 60 m ochrannom pásme od železníc a museli by sa pripájať cca 80 m do protispádu ku koľaji. Táto zmena stavby pred dokončením by mala mať vodoprávne povolenie cca okolo 15.12.2011.

            Celá výstavba by mala byť hotová do konca mesiaca február a začne skúšobná prevádzka na ČOV. Prví občania by sa mohli pripájať na jednotlivé vetvy po novom roku 2012 na pokyn starostu,

podľa toho, aké bude počasie a či nebude zamrznutá zem.

            Verím, že je nás veľa tých, ktorí sa tešíme z našej kanalizácie, ktorej stavba napreduje, ale sú medzi nami aj takí, ktorí robia tejto výstavbe prekážky a nechápu, akú užitočnú vec pre nás financuje Európska únia. Po dokončení a skolaudovaní kanalizácie sa musíme všetci napojiť a tí, ktorí nebudú napojení budú musieť predkladať obecnému úradu faktúry za vývoz žumpy na ČOV za poplatky a nie do poľa ako je tomu teraz! Prípadne, ak má niekto vlastnú ČOV musí predložiť potvrdenie o tom, akú vodu vypúšťa do recipientu, čiže laboratórny rozbor. Životné prostredie nám nedovolí zamorovať prostredie akýmkoľvek spôsobom. A budú stále len prísnejší.

            Ešte toho roku by mala byť celá ulica Vihorlatská opravená asfaltom po výkopoch na uloženie kanalizačného potrubia. Pracujem aj na tom, aby nám Správa ciest PSK dala na budúci rok nový koberec na ulicu Vihorlatskú smerom na Zemplínske Hámre v celej šírke cesty, tj. 5,5 m. Dúfam, že sa mi to podarí. Potom začneme budovať chodník na tejto ulici a podľa finančných možností aj na ostatných miestnych komunikáciách. Dodávateľ stavby kanalizácie a ČOV II. etapa je podľa projektu povinný dať komunikácie do pôvodného stavu. Verím, že sa im to podarí a nám po ich odchode zostane len úloha, ako si vylepšiť a skrášliť naše ulice.

 

II.        Druhú veľkú stavbu, ktorú sme zrealizovali v tomto roku je stavba „Obecného domu“, ktorú sme v skrátenom termíne odovzdali do užívania 28.8.2011 počas Dní obce. Máme pekný, nový stánok, kde sa doposiaľ uskutočnilo niekoľko kultúrnych a spoločenských akcií. Naši susedia z okolitých obcí nám ho závidia. Ale zároveň sa tešia, že aj my v Belej nad Cirochou máme čosi pekné, nové.

Okrem obecného úradu a pošty je v Obecnom dome spoločenská sála pre cca 260 osôb,

slávnostná zasadačka pre 53 osôb, káblová televízia, kuchyňa na prípravu jedál.

 

III.       V zimných mesiacoch počas vegetačného kľudu sme uskutočnili výrub a orezanie stromov v miestnom Barnovom potoku, dočasne sme ho skrášlili a odstránili vysoké stromy, ktoré už ohrozovali okolité budovy a majetok našich spoluobčanov. Náš „Barnov potok“, ktorý preteká dole obcou má prudký spád a rýchly tok. Preto sa zarezáva stále hlbšie a podmýva okolité koreňové systémy stromov a taktiež oporné múry a mosty. Snaha riešiť tento stav je komplikovaná tým že, že náš potok je zaradený do zoznamu vodohospodársky významných tokov a zo zákona nie je možné si ho prenajať obcou a žiadať o financovanie na opravu. Opravu musí zabezpečiť Slovenský vodohospodársky podnik, ktorému patrí správa všetkých tokov na Slovensku. Oni však majú horší stav na iných tokoch, kde sú ohrozené majetky občanov a škody spôsobené týmito tokmi sa musia prednostne riešiť. Náš potok za nimi zaostáva a nie je až tak nebezpečný.

            Aj napriek tomu sa nevzdávame a budeme hľadať riešenie ako ho opraviť na niektorých citlivých miestach, kde nás najviac ohrozuje. Na začiatok by mu pomohli aj priehradzky, ktoré by zdvihli dno koryta a spomalili rýchlosť prietoku. Najhoršie je na tom úsek medzi mostami pri občanovi Hrehovi a Dzurenkových. V úseku od mosta na štátnej ceste po Cirochu sme ho trošku stabilizovali s panelmi od skládky odpadu, ale to nestačí.

 

IV.       Počas tohto roku sme ukončili rekultiváciu skládky tuhého komunálneho odpadu, ktorú sme povinní ešte 40 rokov monitorovať. Táto stavba bola riešená za pomoci z Európskej únie cez Ministerstvo životného prostredia za 260.000,- € . Dodávateľom stavebných prác bola firma Rekos zo Sniny.

 

V.         Od roku 2010 v našej obci sa realizuje stavba dažďovej kanalizácie a chodníkov na štátnej ceste I. triedy Humenné – Snina, ktorá bola v tomto roku v útlme. Financie boli presunuté na zosuvy pôdy pri cestách. Len na moju žiadosť nám urobili chodník a kanalizáciu od občana Jankaja,    pri križovatke „motorest“ až po nový obecný dom, aby sme tam mohli napojiť dažďovú vodu z nového obecného domu.

            Pokračovať sa bude v budúcom roku až po začiatok obce pri pneuservise a na záver sa celý úsek cez obec na tejto ceste prekryje novým asfaltovým kobercom. Na túto akciu bude nadväzovať aj ďalšia akcia od konca Belej nad Cirochou pri občanovi Petrovi, kde nám urobia do Cirochy nový priepust rúrami v priemere 800 mm (pretože ten pri občanovi Roškovi z dolinkov nestačí). Ďalej budú pokračovať znížením vyvýšenia cesty okolo Cirochy po kríž. V tomto úseku sa cesta vyrovná do roviny. Potom sa ďalšie priepusty opravia zväčšením na priemer 800 mm. Záverom sa položí nový asfaltový koberec po začiatok Sniny.

 

VI.       V prvej polovici roku 2011 sme realizovali Zmeny a doplnky Územného plánu obce Belá nad Cirochou. Náš dovtedy platný územný plán obce bol už zastaraný a bolo potrebné ho dať do aktuálnej podoby nových skutočností v obci a taktiež naplánovať nové zámery rozvoja našej obce. Územný plán obce je dôležitý dokument pre realizáciu všetkých stavieb a ciest v obci. Na obecnom zastupiteľstve dňa 18.8.2011 bol schválený a je právoplatný.

 

VII.      Počas letných prázdnin sme v CZŠ a MŠ sv. Petra a Pavla zrekonštruovali staré tenisové kurty. Podnet vznikol na základe dohody medzi starostom a žiakmi 9. ročníka končiacich školskú dochádzku. Aj touto cestou im vyslovujem poďakovanie.

            Jeden tenisový kurt sme predĺžili na rozmer 16 x 38 m a druhý zostal o rozmeroch 16 x 31 m. Na tom predĺženom sme vylepšili hraciu plochu novým podložím a na vrch sme dali namontovať umelý trávnik. Do užívania bol slávnostne odovzdaný 15.9.2011. Využíva ho naša škola, ako aj iní priaznivci športu. V obci máme ešte jedno multifunkčné ihrisko, na ktorom sa dá hrať tenis, avšak je veľmi vzdialené od školy a presun detí medzi školou a ihriskom by bol  nebezpečný a zdĺhavý.

 

VIII.    Na ulici Vihorlatskej sme vykúpili od našich spoluobčanov dom a komôrky na zbúranie za účelom vyrovnania a sprehľadnenia cesty III. triedy smer Zemplínske Hámre. Na tomto úseku sa stavali dosť vážne dopravné nehody. Ešte nám zostalo zabezpečiť náhradné bývanie pre rodinu Mariničových. Potom, keď sa nám to podarí upravíme cestu a jej okolie, čo veľmi skrášli túto časť našej obce.

 

IX.       Za účelom prepojenia ulíc Vihorlatskej a SNP v časti pri obchodnom dome Jednota – vyšný koniec – sme odkúpili dom od Jozefa Dunaja. Tento je už zbúraný a parcela je oplotená. Zatiaľ zostane vysypaná kamennou drvou a môže sa používať pre chodcov a osobné autá. Po vybavení financovania sa zrealizuje stavba cesty aj s asfaltovým kobercom. Verím, že naším spoluobčanom z ulice SNP to uľahčí život a skráti vzdialenosť do supermarketu, ktorý mi vedenie Jednoty sľúbilo postaviť rekonštrukciou starého „obchodňáku“.

 

X.        Povyše našej obce od firmy Mops – Partizánska ulica – sme začali s výrubom a úpravou kamenného potoka po kúpalisko „Žabník“. V tejto časti obce sa postupne vytvorí lesopark „Močidla“. Taktiež sa zrekonštruuje „žabník“ na kúpalisko a pritom vzniknú ešte nové malé jazierka, v okolí ktorých si vybudujeme besiedky na rekreačné účely. V tejto lokalite za drevárskou prevádzkou Jozefa Burika pri jarku smer Topovné budeme budovať areál na furmanské preteky a iné aktivity so zameraním na kone. V rámci cezhraničnej spolupráce by tam v budúcnosti mala byť konská stanica s ubytovaním.

 

XI.       V druhej polovici tohto roku začala káblová televízia družstvo Belsat s výmenou káblových rozvodov v obci. Verím, že zlepšia kvalitu vysielaných programov a hlavne toho pre nás veľmi dôležitého – z kostola. V týchto dňoch družstvo Belsat už sídli v nových priestoroch obecného domu. Farské spoločenstvo tak môže pristúpiť k zbúraniu starého domu pred farou a dokončiť úpravy okolia fary.

 

XII.      Zvláštnu pozornosť v tomto hodnotení chcem venovať produkcii a nakladaniu s tuhým komunálnym odpadom. To, čo sa deje v našej obci je ďalej neúnosné. V žiadnej z okolitých obcí sa nevyváža toľko veľkokapacitných kontajnerov ako v Belej nad Cirochou. Je to cca 250 veľkokapacitných kontajnerov za rok a k tomu ešte 26 krát sa realizuje vývoz malých kuka nádob, tj. každé dva týždne.

            Do konca októbra 2011 sme vyvážali TKO na skládku do Sniny a čerpali sme zápočet za množstvo TKO, ktoré oni vozili na našu skládku. Od novembra 2011 musíme za uloženie 1 tony odpadu na skládku platiť 46 eur a k tomu 5 eur daň na envirofond. Čiže spolu 51 € za každú tonu. K  tomu treba pripočítať náklady na dopravu do Sniny na skládku TKO. Som nútený zmeniť spôsob likvidácie nášho tuhého komunálneho odpadu.

            Od 1.1.2012 v obci nebudú veľké kontajnery.

            Od 1.1.2012 veľký kontajner sa pristaví každému občanovi, ktorý nahlási, že potrebuje veľký kontajner. Vyvezie sa mu za odplatu na faktúru, tj. 1 t = 51 eur a 1 km = 1,20 eur.

            Od 1.1.2012 bude vývoz kuka nádob od domov každý týždeň čiže 52 krát do roka. Ak bude nádoba naplnená aspoň na 75 % treba ju vyložiť v určený deň pred bránku Vášho rodinného domu. V prvých mesiacoch roku bude na to určený pracovník, ktorý Vám ju vyloží.

            V prvej polovici roku 2012 obec zabezpečí každému, kto o to požiada - komposter, ktorý budeme mať doma za účelom kompostovania organického odpadu z domu a Vašej záhradky (ako je tráva, seno, burina, vňať zo zeleniny a pod.).

            Ostatné vyseparované odpady ako plasty, sklo, elektromateriál sa budú vyvážať tak ako doteraz, podľa rozpisu, ktorý Vám doručíme začiatkom roka.

            Prosím Vás o pochopenie tejto situácie a zároveň som pripravený diskutovať s každým, kto má lepší nápad ako tento stav riešiť. Verím, že spoločnými silami sa naučíme nakladať s odpadom tak, ako to robí veľká časť vyspelého sveta!

            Ďalej prosím všetkých občanov, aby nerobili živelné skládky okolo našej obce. Určite by sa nám to nepáčilo. Buďme uvedomelí! Len tak budeme na seba hrdí!

 

XIII.    V roku 2011 sme oslávili niekoľko okrúhlych jubileí a to:

  • 560. výročie prvej písomnej zmienky o našej obci Belá nad Cirochou.
  • 60. výročie futbalového oddielu Slovan Belá nad Cirochou.
  • 90. výročie Dobrovoľného hasičského zboru.
  • 40. výročie stolného tenisu.

 

XIV.     Vážení spoluobčania, do budúceho roku 2012, v ktorom náš kostol, naša dominanta oslávi 100 rokov sme spolu s obecným zastupiteľstvom odsúhlasili, že mu dáme novú tureň, tj. zaplatíme rekonštrukciu kostolnej veže s medenou krytinou.

            Zaslúži si to, už je na to čas. Podrobnosti o budúcom jubilejnom roku dohodneme  s práve volenou novou farskou radou.

 

XV.      Vážení spoluobčania, stručne, čo nás čaká v budúcom roku 2012:

a) dobudovať kanalizáciu a ČOV do augusta 2012;

b) rekonštrukcia časti materskej škôlky na zdravotné stredisko, kde bude:          všeobecný lekár,

                                                                                                                      detský lekár,

                                                                                                                      diabetik,

                                                                                                                      lekáreň,

                                                                                                                      zubná ambulancia,

                                                                                                                      klub seniorov,

                                                                                                                      rozšírené parkovisko;

c) chodník hore Vihorlatskou ulicou a nový asfaltový koberec;

d) cesta do priemyselnej zóny a k zbernému dvoru;

e) zberný dvor pri vodojeme;

f) oprava ihriska v školskom areáli + oplotenie;

g) vybudovanie furmanského areálu.

 

            Všetko záleží aj od množstva financií z podielových daní a z Európskej únie.

 

XVI.    Záverom mojej hodnotiacej správy sa chcem poďakovať všetkým občanom obce za Vašu trpezlivosť pri stavbe kanalizácie, ďalej ďakujem všetkým sponzorom za pomoc pri usporiadaní osláv Dní obce a 560. výročia prvej písomnej zmienky.

            Prajem Vám všetkým príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa pokoja a do nového roku veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody a úspechov Vám i Vaším rodinám.

            Nech sme v novom roku 2012 k sebe lepší, ústretovejší, ohľaduplnejší.

            Nech nás Pán Boh požehná!

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com