Výstavba kanalizácie

Zmluva na realizáciu projektu našej obce s názvom „Splašková kanalizácia + ČOV Belá nad Cirochou – II. etapa: SO 01 Stoková sieť a kanalizačné prípojky a SO + PS ČOV 2 (2400 EO)“, ktorý je financovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Životné prostredie, bola podpísaná Ministerstvom životného prostredia SR ešte v máji 2009. Celkové výdavky projektu sú vo výške 5 157 120,46 €. Zo sumy oprávnených výdavkov 5 082 463,14 € predstavuje nenávratný finančný príspevok z EÚ sumu 4 828 339,99 €.

 

Doteraz bola uskutočnená časovo náročná príprava projektu, najmä verejné obstarávanie dodávateľov prác, tovarov a služieb. Po ukončení kontroly verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác, došlo k podpisu Zmluvy o dielo s dodávateľom Inžinierske stavby, a. s. Košice. Odovzdaním staveniska dňa 24.03.2011 sa začala fyzická realizácia stavebných prác, ktorá by mala byť ukončená najneskôr v auguste 2012.

 

Stavebné práce začali na objekte novej ČOV, kde bola zatiaľ zrealizovaná skrývka ornice, výkopové a zemné práce a podchytenie existujúcej ČOV. Okrem toho začal dodávateľ realizovať aj výkopové práce na samotnej kanalizácii. Ako prvé boli tieto práce urobené na ul. Kukučínovej a Mlynskej, pokračovať budú na ul. Cintorínskej a Riečnej. K 30.04.2011 bolo zrealizovaných 90 m z plánovaných 13,388 km nových kanalizačných sietí.

 

Keďže ide o rozsiahly projekt, budú pri realizácii práci aj dočasné dopravné obmedzenia na miestnych komunikáciách a pri vstupoch k rodinným domom. Preto Vás prosíme o trpezlivosť počas výstavby.

 

Ján Vajda

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok: nestránkový deň
Utorok: nestránkový deň
Streda: nestránkový deň
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: nestránkový deň
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com