Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Belá nad Cirochou - pozvánka na verejné prerokovanie

Obec Belá nad Cirochou zabezpečuje spracovanie zmien a doplnkov č. 3 v súčasnosti platného územného plánu obce (ÚPN-O). Spracovateľom zmien a doplnkov ÚPN-O Belá n. C. je Ing. arch. Eva Mačáková, autorizovaný architekt. 

Pozvánku na verejné prerokovanie zmien a doplnkov pre občanov:

Oznámenie pre občanov.doc (65536)

 

Pozvánka na verejné prerokovanie pre inštitúcie:

Oznámenie pre inštitúcie.doc (75264)

 

a bližšie informácie o navrhovaných zmenách:

 

https://www.belanadcirochou.sk/uzemny-plan/