Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch

O projekte "Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch"

Projekt je lokalizovaný v horských a podhorských oblastiach regiónu Snina, predurčených na vidiecky cestovný ruch a agroturistiku. Geograficky ide o podobné územia, pričom v Poľsku konská turistika funguje a na Slovensku absolútne nefunguje. Predpokladáme, že dôvodom môže byť iná legislatíva a iná...
Celý článok

Názov projektu:

Rozvoj  konskej turistiky v Karpatoch, PLSK.01.01.00-SK-0178/17

Program:

Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020

Vedúci partner projektu:

Obec Belá nad Cirochou (www.belanadcirochou.sk)

Partneri projektu:

P1: Caritas Diecezji Rzeszowskiej (www.myczkowce.org.pl)

P2: Animoterapeuticko-jazdecké centrum Snina (www.ajcsnina.sk)

P3: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (www.sopsr.sk/web)

Opis projektu:

Predkladaný projekt je zameraný na zachovanie kultúrneho dedičstva a trvalo udržateľné využitie prírodného dedičstva - poznávaním cenného územia Bieščad, Polonín a Vihorlatu, prostredníctvom konských nadväznosti na existujúce konské trasy v Poľsku. V rámci projektu budú v teréne navrhnuté a vyznačené trasy. Zároveň budú na vytipovaných miestach vybudované prvky drobnej jazdeckej infraštruktúry, ktoré sú dôležité pre správne nasmerovanie jazdcov mimo prísne chránených území NP Poloniny, CHKO Východné Karpaty a CHKO Vihorlat.

Výstupom bude reálne prepojenie jestvujúcej siete konských trás v susednom Poľsku - na území Bieščadského NP a Cisniansko-Wetlinskej CHKO a zabezpečenie jednotného systému značenia. Trasy na riešenom území Poľska a Slovenska budú propagované v rámci spoločnej marketingovej kampane rôznymi spôsobmi - tradičnými (tlačené letáky, mapy, informačné panely, promo video, organizovanie podujatí) ale aj modernými (webová stránka s GPS zameraním lokalizácie jednotlivých zariadení).

Projekt pozostáva z úloh, ktoré sú v súlade s cieľmi Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PoľskoSlovensko 2014-2020:

Úloha 1: Vybudovanie nevyhnutnej infraštruktúry

Úloha 2: Návrh a vytýčenie konských trás

Úloha 3: Organizácia podujatí

Obdobie realizácie projektu:

Od 01.05.2019 do 30.04.2021

Hodnota projektu: 3 461 802,80 €

Oprávnené výdavky 100 % : 3 461 802,80 €

Finančný príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja 85 % : 2 942 532,38 €

 

Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Obecný úrad

Úradné hodiny
Pondelok - Piatok
8.00 hod. - 15.30 hod.

Obedňajšia prestávka
12.00 hod. - 13.00 hod.
Sekretariát: 057 768 3126
Matričný úrad: 057 768 3136
obecbelanadcirochou@gmail.com