Nadlimitné zákazky od 1.7.2013

P.č. Predmet zákazky Predbežné oznámenie Postup Vyhlásenie VO Otváranie ponúk Informácia o výsledku VO Výsledok VO Informácie podľa § 49a)