Menu
Fotogaléria
DHZ

Hasičský zbor v našej obci vznikol v roku 1921.Prvým predsedom tejto organizácie bol Jozef Bakajsa.Po druhej svetovej vojne v hasičskom zbore boli predsedami postupne až po súčasnosť:Jozef Lonc,Michal Vajda,Štefan Gimborovský,Ján Gnip,Jozef Dráb,Pavol Dráb,Ján Škutka,Ján Britan,Alexander Zborai,Ján Gábrik,Jozef Škutka,Pavol Škutka,Ervín Škutka.

Koncom 50-tych a začiatkom 60-tych rokov boli hasiči premenovaní na požiarnikov a zo strany štátu im bola venovaná veľká pozornosť.Od 60-tych boli štátom podporované nielen dobrovoľné požiarne zbory,ale i krúžky mladých požiarnikov a súťaže v požiarnických disciplínach.

V 90-tych rokoch bola podpora dobrovoľnej požiarnej ochrany šátom už len minimálna,resp.požiarnu dobrovoľnú ochranu prestal podporovať štát a podporuje ju už len obec v rámci skromných možností svojho obecného rozpočtu.

Dobrovoľný hasičský zbor v Belej nad Cirochou však vyvíja systematickú činnosť vďaka zanietencom,ktorí majú chuť zísť sa aspoň k sporadickým nácvikom a zúčastňovať sa súťaží dobrovoľných požiarnych zborov kde dosahli už nejedno pekné ocenenie.

Požiarnú výzbroj zboru tvorí požiarne vozidlo Avia 31N a Iveco Daily so špeciálnou nadstavbou.

90 rokov DHZ Belá n/Cirochou

V nedeľu 25.09.2011 sa futbalovom ihrisku TJ Slovan Belá nad Cirochou konali oslavy 90. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci. Na tejto oslave sa zúčastnili družstvá z DHZ Dlhé nad Cirochou, DHZ Modra nad Cirochou, DHZ Kamenica nad Cirochou, DHZ Ptičie, DHZ Papín a domáci DHZ Belá nad Cirochou. Slávnostný nástup na ihrisku bol za účasti pozvaných hostí a občanov. Po slávnostnom hlásení predsedu ZO DHZ Ervína Škutku a zaznení štátnej hymny sa slova ujal starosta obce p. Ján Vajda, ktorý vo svojom príhovore všetkých privítal. Potom vystúpila kronikárka DHZ p. Blažena Škutková, ktorá vo svojom príhovore zhrnula činnosť DHZ za obdobie od roku 1921 až po súčasnosť. O slovo požiadal predseda územného výboru DPO v Humennom p. Michal Čurlej, ktorý vyzdvihol prácu DHZ Belá nad Cirochou a odovzdal medailu ZO DHZ Belá nad Cirochou „Za zásluhy“, ktorú prevzal predseda Ervín Škutka. Následne boli starostom obce p. Jánom Vajdom, predsedom ZO DHZ Ervínom Škutkom a predsedom územného výboru DPO v Humenom p. Michalom Čurlejom odovzdané pamätné plakety členom DHZ Belá n/C. za ich dlhoročnú činnosť v DHZ. Jednalo sa o týchto členov: Pavol Vajda – 37 rokov členom, Jozef Haburaj – 33 rokov členom, Ján Karľa – 31 rokov členom, Marek Haburaj – 23 rokov členom, Jozef Škutka a Pavol Škutka  - 22  rokov členom, Pavol Dunaj, Vladimír Pavlisko, Jozef Krešila, Jozef Gič, Pavol Karľa – 21 rokov členmi a najstarší ocenený člen bol Ján Gábrik – 39 rokov členom. Predseda ZO DHZ ocenil terajšieho starostu obce Jána Vajdu, ako aj bývalého starostu Ing. Ján Britana za dobrú spoluprácu a vzájomné porozumenie pri spoločnej činnosti obce a DHZ pamätnou plaketou s venovaním a „hasičskou sekerkou“. Starosta obce ocenil dvoch členov výboru, ktorí sa najviac venujú práci s družstvom a údržbe techniky a to predsedovi Ervínovi Škutkovi a Jozefovi Salajovi.
 
Potom na pokyn hlavného rozhodcu p. Cyrila Mesároša boli zúčastnené družstva oboznámené s priebehom osláv 90. výročia DHZ Belá nad Cirochou. Družstvá súťažili v dvoch kolách požiarnym útokom na terče s použitím vody z kade. Cez prestávku boli vykonané netradičné súťaže. Každé družstvo dalo jedného člena na vykonanie disciplíny a to v pití piva a hodom hadice a následným rozvinutím do bránky 1 x 0,5 zo vzdialenosti 7 metrov. V pití piva vyhral člen družstva z Dlhého nad Cirochou časom 4,43 sekúnd a v disciplíne hodom hadice na bránku vyhral člen družstva z Kamenice nad Cirochou. Na svoje si prišli aj najmenší účastníci z radu divákov – deti, ktoré si mohli vyskúšať striekať na terč za použitia džberovej  striekačky. Za súťaž ich čakala sladká odmena. Občania, ale hlavne deti si mohli prezrieť aj nové vozidlo Iveco Daily, ktoré má DHZ v užívaní. Po ukončení všetkých pokusov v disciplíne požiarny útok bolo vykonané vyhlásenie výsledkov. V požiarnom útoku sa umiestnili družstvá na týchto miestach: 1. Ptičie – čas 19,45 s., 2. Belá nad Cirochou – čas 20 s., 3. Modra nad Cirochou – čas 20,22 s., 4. Kamenica nad Cirochou, 5. Dlhé nad Cirochou, 6. Papín.
 
V závere predseda DHZ Belá nad Cirochou poďakoval za účasť všetkým súťažiacim, hosťom, divákom. Poďakoval sa aj starostovi obce za zabezpečenie občerstvenia a stravy v podobe guľáša a pečeného prasaťa, na ochutnávku ktorého boli pozvaní aj diváci zúčastňujúci sa tejto oslavy.  Veríme, že všetci účastníci si z poobedňajšieho popoludnia odniesli pekný zážitok. Tí, čo neboli môžu len závidieť tým, čo boli a videli krásne oslavy 90. výročia Dobrovoľného hasičského zboru v našej obci.
 
Ervin Škutka

DHZ
fotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotkyfotky