Menu
Fotogaléria
Nariadenia
Archív do roku 2021
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
10.4.2024
VZN č.01/2024 o prenájme nebytových spoločenských priestorov obce Belá nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 10.4.2024
Názov VZN č.01/2024 o prenájme nebytových spoločenských priestorov obce Belá nad Cirochou
13.12.2023
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Belá nad Cirochou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
Detail dokumentu
Dátum 13.12.2023
Názov Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Belá nad Cirochou a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
23.11.2023
VZN č. 08/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v obce Belá nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 23.11.2023
Názov VZN č. 08/2023 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v obce Belá nad Cirochou
10.10.2023
VZN č. 07/2023, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 8 Územného plánu obce Belá nad Cirochou
10.10.2023
VZN č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2023
Názov VZN č. 06/2023, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska a Domu smútku
10.10.2023
VZN č. 05/2023 - Štatút obce Belá nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2023
Názov VZN č. 05/2023 - Štatút obce Belá nad Cirochou
10.10.2023
VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2023
Názov VZN č. 04/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce
10.10.2023
VZN č. 03/2023 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 10.10.2023
Názov VZN č. 03/2023 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Belej nad Cirochou
6.6.2023
VZN č. 02/2023 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov VZN č. 02/2023 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov
6.6.2023
VZN č. 1/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
Detail dokumentu
Dátum 6.6.2023
Názov VZN č. 1/2023 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
7.12.2022
VZN č. 06/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 7.12.2022
Názov VZN č. 06/2022 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
7.12.2022
VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o nakladaní s KO a DSO
Detail dokumentu
Dátum 7.12.2022
Názov VZN č. 05/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 03/2022 o nakladaní s KO a DSO
7.12.2022
VZN č. 04/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
Detail dokumentu
Dátum 7.12.2022
Názov VZN č. 04/2022 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou
30.3.2022
VZN č. 03/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 30.3.2022
Názov VZN č. 03/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
19.1.2022
VZN č. 02/2022 - ZaD č. 7
Detail dokumentu
Dátum 19.1.2022
Názov VZN č. 02/2022 - ZaD č. 7
19.1.2022
VZN č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
Detail dokumentu
Dátum 19.1.2022
Názov VZN č. 01/2022 o poskytovaní príspevku na stravovanie
29.12.2021
VZN č. 02/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
Detail dokumentu
Dátum 29.12.2021
Názov VZN č. 02/2021 o podmienkach poskytovania jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, mimoriadneho príspevku na pomoc občanovi a príspevku pri narodení dieťaťa
22.6.2021
VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail dokumentu
Dátum 22.6.2021
Názov VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou
21.2.2021
Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
Detail dokumentu
Dátum 21.2.2021
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov