Menu
Fotogaléria
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Postup pri podávaní žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej Žiadosti občana s trvalým pobytom v Belej nad Cirochou. Ak občan vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sám podať žiadosť, môže v jeho mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tohto občana podať žiadosť aj iná fyzická osoba.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu sa podáva poštou na adresu Obecného úradu Belá nad Cirochou, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou alebo osobne na podateľni Obce Belá nad Cirochou.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje:
a) meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby), ktorej sa má sociálna služba poskytovať,
b) dátum narodenia,
c) adresu pobytu,
d) rodinný stav,
e) štátne občianstvo,
f) druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.

Po prijatí žiadosti občana o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu vykoná Obec Belá nad Cirochou posudkovú činnosť a v lehote 30 dní vydá posudok a rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.