Menu
Fotogaléria
Stavebná agenda

Stavebný úrad


Územné rozhodnutie


Územné konanie (podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon) začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Podľa výsledkov územného konania vydá stavebný úrad navrhovateľovi územné rozhodnutie.

Prílohy:

Návrh na vydanie ÚR

 

Stavebné povolenie

 

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.

Účastníkmi stavebného konania (podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon) sú:

  • stavebník;

  • osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté;

  • ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov;

  • stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba;

  • projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

 

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

 

Prílohy:

Žiadosť o vydanie SP

 

Zmena stavby pred dokončením

 

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

Stavebné konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa začína  na základe žiadosti stavebníka.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie.

 

Prílohy:

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením

 

Kolaudačné rozhodnutie 

 

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie, vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená.
Kolaudačné konanie sa začína na návrh stavebníka.

Podľa výsledkov kolaudačného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie.

 

Prílohy:

Návrh na vydanie KR

 

Zmena v užívaní stavby

 

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Kolaudačné konanie o zmene v užívaní stavby sa začína na návrh stavebníka.

Podľa výsledkov kolaudačného konania o zmene v užívaní stavby vydá stavebný úrad rozhodnutie.

 

Prílohy:

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Odstránenie stavby

 

Na odstránenie stavby, pokiaľ nebolo nariadené, je potrebné povolenie stavebného úradu. Konanie o odstránení stavby  sa začína  na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad  rozhodnutie.

 

Prílohy:

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

 

Činnosť stavebného úradu na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov vykonávajú pracovníci obce Belá nad Cirochou so sídlom na Mestskom úrade v Snine, 5. poschodie, Strojárska 2060, 069 01 Snina, tel. 0901713102, email spolocnyobecnyurad@gmail.com.  

 

Žiadosti na úseku stavebného poriadku sa podávajú na obci Belá nad Cirochou, obecnom úrade, Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou.

 

Ohlásenie drobnej stavby

 

Drobné stavby, ich zmeny sa môžu uskutočňovať len na základe ohlásenia stavebnému úradu. Odstrániť drobnú stavbu možno na základe oznámenia o odstránení drobnej stavby.

Ohlásenie drobnej stavby a oznámenie o odstránení drobnej stavby sa podáva písomne.

 

Prílohy:

Ohlásenie drobnej stavby

 

Ohlásenie stavebných úprav

 

Stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti sa môžu uskutočňovať len na základe ohlásenia stavebnému úradu.

Ohlásenie stavebných úprav  sa podáva písomne.

 

Prílohy:

Ohlásenie stavebných úprav

 

Ohlásenie udržiavacích prác

 

Udržiavacie práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne sa môžu uskutočňovať len na základe ohlásenia stavebnému úradu. 

Ohlásenie udržiavacích prác sa podáva písomne.

 

Prílohy:

Ohlásenie udržiavacích prác

 

Správne poplatky, stavebná správa

 

Príloha:
Správne poplatky

 

Životné prostredie

 
Súhlas na výrub drevín

 

Na výrub drevín (stromy, kry, liany) rastúcich mimo lesa na základe zákona č. 543/2002  Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vydáva mesto Snina súhlas na základe žiadosti.

Podľa výsledkov správneho konania vydá mesto Snina rozhodnutie o výrube dreviny.

 

Prílohy:

Žiadosť na výrub drevín

 

Stavba malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Súhlas k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO) vrátane zmien a na jeho užívanie sa vydáva na základe zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Podľa predložených dokladov mesto Snina vydá záväzné stanovisko.

 

Prílohy:

Žiadosť na povolenie – užívanie – zmenu stavby MZZO

 

Technická infraštruktúra a doprava

 

Povolenie uzávierky, zvláštneho užívania miestnych komunikácií, rozkopávok verejného priestranstva a zelene

 

Uzávierky a výkopové práce na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách je možné vykonať len na základe povolenia mesta Snina.

Zvláštne užívanie je užívanie miestnych komunikácií iným než zvyčajným spôsobom, alebo na iné účely, než na ktoré sú určené.

Žiadosti o povolenie rozkopávky, uzávierky  sa podávajú písomne.

 

Prílohy:

Žiadosť na povolenie rozkopávky  
Žiadosť na uzávierku miestnej komunikácie

Správne poplatky, doprava

 

Príloha:
Správne poplatky, doprava