Menu
Fotogaléria
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi

Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dávka, ktorá sa môže poskytnúť fyzickej osobe, ktorá sa ocitla v mimoriadne nepriaznivej sociálnej, finančnej a krízovej situácii. Za mimoriadnu situáciu na účely poskytnutia tejto dávky možno považovať:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, požiar a podobne),
b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto nie sú hradené prostredníctvom verejného zdravotného poistenia,
c) zabezpečenie pohrebu osoby, ktorá bola so žiadateľom v priamom príbuzenskom pomere v prípade, že žiadateľ zabezpečuje pohreb tejto osoby,
d) iné nepredvídateľné skutočnosti, keď je ohrozené zdravie a život žiadateľa alebo s ním spoločne posudzovaných osôb.

Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže obec poskytnúť žiadateľovi v maximálnej výške nasledovne:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy (záplava, víchrica, požiar a podobne na jednu domácnosť) - do 500,00 Eur,
b) liečenie závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb spoločne posudzovaných so žiadateľom, ktoré si vyžaduje zvýšené finančné výdavky, ak tieto nie sú hradené prostredníctvom verejného zdravotného poistenia - do 300,00 Eur pre jednu osobu,
c) úhrada nákladov spojených s úmrtím rodinného príslušníka žiadateľa, ktorému žiadateľ zabezpečuje pohreb - do 300,00 Eur,
d) iné nepredvídateľné skutočnosti na základe stanoviska Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej a následne rozhodnutia starostu - do 500,00 Eur.

V odôvodnených prípadoch môže byť občanovi poskytnutá mimoriadna dávka vo výške nad 500,00 Eur, ktorú na základe stanoviska Komisie bytovej, sociálnej a zdravotníckej, schvaľuje obecné zastupiteľstvo.