Menu
Fotogaléria
Samostatne hospodáriaci roľník

Samostatne hospodáriaci roľníci predstavujú jednu z foriem podnikania fyzických osôb. Ide o osobitný typ podnikania, ktorého právna úprava je obsiahnutá v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.
 
Samostatne hospodáriacim roľníkom je podnikateľ, ktorého činnosť spočíva vo vykonávaní poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách (ďalej len „poľnohospodárska výroba“). Ide najmä o činnosť fyzickej osoby, ktorá osobne alebo pomocou iných osôb:  
a) vyrába výrobky poľnohospodárskej výroby za účelom získania trvalého zdroja príjmov, najmä ich predajom, prípadne
b) vykonáva úpravu alebo iné spracovanie svojej poľnohospodárskej produkcie; pokiaľ treba na túto činnosť súhlas podľa osobitných predpisov, len s týmto súhlasom, alebo
c) poskytuje príležitostne práce alebo výkony v súvislosti s poľnohospodárskou výrobou, pri ktorých využíva prostriedky a zariadenia slúžiace poľnohospodárskej výrobe, spravidla v čase, keď sa pre túto výrobu plne nevyužívajú, alebo dobýva nevyhradené nerasty.
 
Založenie podnikania samostatne hospodáriaceho roľníka:
 
Občan, ktorý sa rozhodol podnikať ako samostatne hospodáriaci roľník musí navštíviť Obecný úrad Belá nad Cirochou, teda miestny úrad v obci, kde sa nachádzajú jeho pozemky alebo pozemky, ktoré si prenajal. Nemusí podnikať na vlastnej pôde, pôdu môže mať prenajatú. Najskôr musí získať osvedčenie na základe žiadosti o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov registráciou na obecnom úrade. Svoju činnosť môže samostatne hospodáriaci roľník začať vykonávať po obdržaní osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov.
 
Obec zapíše samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie na základe jeho ohlásenia o zápise do evidencie a vydá mu osvedčenie.
 
K zápisu do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov a vydaniu osvedčenia je potrebné:
a) občiansky preukaz (preukázanie totožnosti),
b) vyplnená žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov,
c) doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku/ov (list vlastníctva/nájomná zmluva),
d) doklad o osobitnom povolení, oprávnení alebo spôsobilosti, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje, 
e) zaplatenie správneho poplatku do pokladne Obecného úradu.
 
Lehota na vydanie osvedčenia je 30 dní od ohlásenia. 
 
Poplatky (položka 142 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov):
a) vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie: 6,50 Eur
b) za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka: 1,50 Eur
Za inú zmenu ako špecifikovanú v písm. b) a za zrušenie registrácie samostatne hospodáriaceho roľníka sa poplatok nevyžaduje.