Menu
Fotogaléria
Terénna opatrovateľská služba

Opatrovateľskú službu ako druh sociálnej služby možno poskytovať občanovi s trvalým pobytom v obci Belá nad Cirochou na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. 
 
Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách,
b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách.
 
Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa podáva písomne obci Belá nad Cirochou. Podmienkou poskytovania opatrovateľskej služby je právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby, ktorú obec Belá nad Cirochou vydáva na základe lekárskeho posudku a sociálneho posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
 
Opatrovateľská služba sa poskytuje ako terénna služba v byte opatrovaného občana. Rozsah opatrovateľskej služby určuje obec v hodinách. Výšku úhrady za opatrovateľskú službu určuje obec Belá nad Cirochou v sume 1,50 Eur za 1 hodinu poskytovanej opatrovateľskej služby.