Menu
Fotogaléria
Profil verejného obstarávateľa

Obec Belá nad Cirochou je v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. Obec zriaďuje na webovom sídle svoj "Profil verejného obstarávateľa", v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania.
 
 
Verejný obstarávateľ: Obec Belá nad Cirochou
 
Sídlo: Osloboditeľov 535/33, 067 81 Belá nad Cirochou
 
Štatutárny zástupca: Ján Vajda, starosta obce
 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 
Číslo účtu: 22420532/0200
 
IČO: 00322814
 
DIČ: 2020794435
 
Telefón: 057/7683126
 
Fax: 057/7683126
 
webová stránka: www.belanadcirochou.sk
 
e-mail: obecbelanadcirochou@gmail.com