Menu
Fotogaléria
Dokumenty - archív do roku 2021

Individuálna Výročná správa Obce Belá nad Cirochou za rok 2020

Návrh - Rozpočtové opatrenie 2/2020 zo dňa 23.11.2020

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Belá nad Cirochou

Zásady odmeňovania poslancov OZ

Program odpadového hospodárstva obce Belá nad Cirochou na roky 2016-2020

Schválený rozpočet na rok 2020 - VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2020 - PRÍJMY

Návrh rozpočtu na rok 2020 Príjmy 3. vypracovanie

Návrh rozpočtu na rok 2020 Výdavky 3. vypracovanie

RO č. 3 zo dňa 31.10.2019 - 2. vypracovanie

Návrh-VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia 03/2019

Návrh Rozpočtového opatrenia - podrobne

Návrh Rozpočtového opatrenia 03/2019 zo dňa 31.10.2019

Návrh Rozpočtového opatrenia - plnenie, skutočnosť za 9 mesiacov 2019

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-VÝDAVKY

Návrh rozpočtu na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022-PRÍJMY

Návrh-Rozpočtové opatrenie č.2/2019 zo dňa 07.10.2019

Návrh-Rozpočtové opatrenie 1/2019 zo dňa 31.05.2019

Návrh-Dodatok č.1 k VZN obce Belá nad Cirochou č. 1/2018

Individuálna výročná správa ObceBelá nad Cirochou za rok 2018

Správa nezávislého audítora za rok 2018

Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2018

Návrh Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2018.pdf 

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2018.pdf 

Schváleny rozpočet na rok 2019 s výhľadom na r. 2020-2021

Návrh rozpočtu na rok 2019 s výhďadom na roky 2020 a 2021

VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Belá nad Cirochou- Návrh

KPSS Belá nad Cirochou

Správa nezávislého audítora za r. 2017

Rozpočtové opatrenie 1/2018

Individuálna výročná správa obce Belá nad Cirochou za rok 2017

Schválený záverečný účet Obce Belá nad Cirochou r. 2017

Príloha č. 2 k návrhu Záverečného účtu obce Belá nad Cirochou za rok 2017

Návrh-Záverečný účet obce Belá nad Cirochou za rok 2017

Návrh-VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce s pripomienkami

Návrh VZN, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou

Schválený rozpočet na rok 2018

Návrh-VZN č. 7/2017 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Návrh-VZN č. 6/2017 o miestnych daniach

Návrh-VZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti

Interná smernica

Návrh-VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Návrh rozpočtu-VÝDAVKY roky 2018,2019,2020

Návrh rozpočtu-PRÍJMY roky 2018,2019,2020

Návrh-VZN o trhovom poriadku príležitostného trhu "Beľenské trhy"

Návrh- VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

Rozpočtové opatrenie 1/2017

Návrh - VZN o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou

Výročná správa obce za rok 2016

Správa audítora za r.2016

Stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016

Návrh-Záverečný účet obce za rok 2016

Schválený rozpočet na rok 2017-VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2017-PRÍJMY

Návrh-VZN o miestnych daniach

Návrh-VZN o poplatku za KO a DSO

Návrh-VZN o dani z nehnuteľnosti

Rozpočtové opatrenie 3/2016

Rozpočtové opatrenie 2/2016

Rozpočtové opatrenie 1/2016

Návrh - VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Záverečný účet obce za rok 2015

Výročná správa obce za rok 2015

Schválené zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce- návrh

Schválený rozpočet - výdavky 

Schválený rozpočet - príjmy 

Plán ekon.a soc.rozvoja obce

Rozpočtové opatrenie č. 3/2015

Rozpočtové opatrenie č. 2/2015

Návrh - Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku
Návrh VZ č. 1/2015 o poplatkoch za doplnkové práce a služby

Rozpočtové opatrenie 1/2015 - návrh

Zásady hospodárenia nakladania s finančnými prostriedkami obce

Výročná správa obce Belá nad Cirochou

Návrh záverečného účtu obce za rok 2014

Rozpočtové opatrenie č. 3/2014

NÁVRH VZN č. 6/2014 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2015

Rozpočtové opatrenie 2/2014

Návrh záverečného účtu Obce Belá nad Cirochou za rok 2013

Návrh rozpočtu na roky 2014-2016

Rozpočtové opatrenie 2013/02

Rozpočtové opatrenie č. 2013/01

Schválený rozpočet na rok 2013

Záverečný účet obce za rok 2012

Rozpočtové opatrenie č. 2012/4 

Rozpočtové opatrenie č. 2012/3

Rozpočtové opatrenie č. 2012/2

Rozpočtové opatrenie č. 2012/01

Záverečný účet obce

Zvozový kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu na rok 2012.pdf (190,9 kB)

NÁVRH rozpočtu na rok 2012

Informácia

Lesy SV - upozornenie

Oznámenie - zberný dvor

Oznámenie o zámere:Poľnohospodárska bioplynová stanica Belá n/C

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010

Návrh rozpočtu

Štatút obce Belá nad Cirochou

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva Belá nad Cirochou

Správa nezávislého audítora 2019

Výročná správa za r.2019

Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou za rok 2019