Menu
Fotogaléria
Hlavný kontrolór obce

Ing. Rudolf Dzurko


-------------------------------------------

Informácia o funkcii hlavného kontrolóra :
V zmysle zákona o obecnom zriadení :
 
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 
Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti.
 
 
 
Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou
 
 a) poslanca obecného zastupiteľstva,
 
 b) starostu,
 
 c) člena  orgánu  právnickej  osoby,  ktorej  zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 
 d) iného zamestnanca obce,
 
 e) podľa osobitného zákona.
 
 
 
Hlavného  kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.
 
Hlavnému kontrolórovi vzniká po zvolení nárok na uzavretie pracovnej zmluvy s obcou. Pracovný pomer možno dohodnúť aj na kratší pracovný čas, ktorého dĺžku určí obecné zastupiteľstvo pred vyhlásením voľby kontrolóra.
 
Starosta obce je povinný s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom uzavrieť pracovnú zmluvu najneskôr v deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 
Deň nástupu do práce sa určí na deň nasledujúci po dni skončenia funkčného obdobia predchádzajúceho hlavného kontrolóra.
 
 
 
Výkon funkcie hlavného kontrolóra zaniká
 
 a) vzdaním sa funkcie,
 
 b) odvolaním z funkcie,
 
 c) uplynutím jeho funkčného obdobia,
 
 d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho,
 
 e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
 
 f) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
 
 g) dňom, keď začal vykonávať funkciu, ktorá je nezlučiteľná s funkciou hlavného kontrolóra.
 
 
 
Obecné zastupiteľstvo môže odvolať hlavného kontrolóra z funkcie, ak
 
 a) opakovane  alebo  zvlášť  hrubým  spôsobom  poruší  povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca,
 
 b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom,
 
 c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.