Menu
Fotogaléria
Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie

Príspevok na stravovanie sa poskytne občanovi, ktorý
- je poberateľom starobného dôchodku,
- dovŕšil dôchodkový vek a je poberateľom invalidného dôchodku,
- príspevok na stravovanie sa poskytne občanovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nie je poberateľom starobného ani invalidného dôchodku a poberá sociálne dávky.
 
Splnenie podmienok občan preukazuje:
 
platným občianskym preukazom, na preukázanie trvalého pobytu v obci,
ostatným rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní alebo o výške starobného dôchodku,
čestným vyhlásením o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb a že nemá nevyrovnané záväzky voči obci (daň z  nehnuteľnosti, komunálny odpad, daň za psa a pod.).
Príspevok na stravovanie sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči obci. Ak obec zistí, že príspevok poskytnutý na stravovanie dôchodcom sa zneužíva na stravovanie inej než oprávnenej osoby, obec rozhodne o odňatí príspevku, alebo o ďalšom neposkytovaní príspevku dôchodcovi, ktorý takéto zneužitie svojim konaním umožnil.
 
Žiadateľ predloží Obecnému úradu Belá nad Cirochou, písomnú žiadosť o poskytovanie príspevku na stravovanie. Súčasťou žiadosti je rozhodnutie o priznaní alebo o výške starobného dôchodku a čestné prehlásenie o tom, že nemá iný peňažný alebo nepeňažný príjem podliehajúci dani z príjmov fyzických osôb.
 
Príspevok Obce Belá nad Cirochou na stravovanie oprávneného občana obce sa určuje na 1,60 Eur / 1 obed / 1 pracovný deň.