Menu
Fotogaléria
Žiadosť o poskytnutie informácií

Podateľňa - sekretariát starostu obce - je pracoviskom, ktoré za obec prijíma a vedie evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
 
Lehoty na vybavenie žiadosti:
 
1. Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný organizačný útvar vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti obci alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. 

2. Zo závažných dôvodov môže starosta obce predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní. Závažnými dôvodmi sú:  
- vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo obce vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
- preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.