Obecné nájomné bytyŽIADOSŤ O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU
 
Čo budete potrebovať?
 
doručiť vyplnenú žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu vrátane všetkých príloh na Obecný úrad Belá nad Cirochou
 
Žiadateľ sa zaradí do Evidencie žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu, ak:
 
žiadateľ alebo jeho manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom nájomného bytu a nie je vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu,
 
preukáže schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doloženým potvrdením o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb v zmysle osobitného predpisu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
 
u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
 
nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči obci Belá nad Cirochou alebo voči obci/mestu, v ktorom má trvalý pobyt,
 
mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje 3-násobok alebo 4-násobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 
čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov.
 
Súvisiaci predpis: Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2019 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov
 
BYTOVÉ DOMY
 
Nájomné za obecný nájomný byt je potrebné uhrádzať vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu: 
 
IBAN: SK38 0200 0000 0034 0626 7753
Variabilné symboly pre jednotlivé bytové domy: 
 
1033 - Bytový dom A
1034 - Bytový dom B
1068 - Bytový dom C
 
Pri platbe vždy uvádzajte meno a priezvisko nájomcu a číslo bytu.

Žiadatelia o pridelenie obecného nájomného bytu 2020
 Burik P., Gnipová A., Gnipová V., Mariničová V., Maškulik P., Šimonová N., Špitaliková J., Timčík L., Židziková M.

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac