Menu
Fotogaléria
Obecné nájomné bytyŽIADOSŤ O PRIDELENIE OBECNÉHO NÁJOMNÉHO BYTU
 
Čo budete potrebovať?
 
Doručiť vyplnenú žiadosť o pridelenie obecného nájomného bytu vrátane všetkých príloh na Obecný úrad Belá nad Cirochou.
 
Žiadateľ sa zaradí do Evidencie žiadateľov o pridelenie obecného nájomného bytu, ak:
 
- žiadateľ alebo jeho manžel/ka, druh/družka nie je nájomcom nájomného bytu a nie je vlastníkom alebo väčšinovým spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu,
 
- preukáže schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu doloženým potvrdením o aktuálnom príjme všetkých spoločne posudzovaných osôb v zmysle osobitného predpisu za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
 
- u žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím,
 
- nemá ku dňu podania žiadosti neuhradené záväzky voči obci Belá nad Cirochou alebo voči obci/mestu, v ktorom má trvalý pobyt,
 
- mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb neprevyšuje 3-násobok alebo 4-násobok životného minima platného k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka,
 
- čestné prehlásenie, že súhlasí so zverejnením osobných údajov.
 

Súvisiaci predpis: Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov
 
BYTOVÉ DOMY
 
Nájomné za obecný nájomný byt je potrebné uhrádzať vždy do 15. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci na číslo účtu: 
 
IBAN: SK38 0200 0000 0034 0626 7753
Variabilné symboly pre jednotlivé bytové domy: 
 
1033 - Bytový dom A
1034 - Bytový dom B
1068 - Bytový dom C
 
Pri platbe vždy uvádzajte meno a priezvisko nájomcu a číslo bytu.

V prípade vzniku preplatku z ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2023 doručte obecnému úradu Žiadosť o vrátenie preplatku za rok 2023 (vzor v prílohe).

Žiadatelia o pridelenie obecného nájomného bytu:
M. Bednárová, M. Hašuľ, A. Kováč, P. Lukáč, A.Dimunová, A.Kocová,