Nariadenia - archív do roku 2021

2020Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2020 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov

2019VZN č. 4/2019 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.03/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa a žiaka škôl a školských zariadení zriadených na území obce Belá nad Cirochou

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2018

VZN č. 02/2019 o podmienkach prideľovania a o nájme obecných nájomných bytov

VZN č. 1 /2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou)

2018VZN č. 1/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce Belá nad Cirochou

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2017 o polatkoch a platbách za služby poskytované obcou

2017VZN č. 1/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

VZN č. 2/2017 Trhový poriadok príležitostného trhu "Beľenské trhy"

VZN č. 3/2017 o poplatkoch a platbách za služby poskytované obcou Belá nad Cirochou

VZN č. 4/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN č. 5/2017 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach
 
VZN č. 7/2017 o poplatku za KO a drobné stavebné odpady

VZN č. 8/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou

2016VZN č. 4/2016 o miestnych daniach

VZN č. 3/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 2/2016 o dani znehnuteľnosti

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

2015VZN č. 4/2015 o miestnych daniach

VZN č. 3/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2/2015 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 1/2015 o poplatkoch za doplnkové práce a služby

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku

2014VZN č. 4-2014 o vylepovaní volebných plagátov

NÁVRH VZN č. 4/2014 o vylepovaní volebných plagátov

VZN č. 3/2014 ÚPN-O Belá nad Cirochou

VZN č. 2/2014 o podmienkach prideľovania a o nájme nájomných bytov

Návrh_VZN č. 3/2014_územný plán

Návrh VZN č. 2/2014

VZN č. 1/2014 o prideľovaní nájomných bytov

2013VZN obce Belá nad Cirochou č. 2/2013 o dani z nehnuteľnosti

N Á V R H VZN obce Belá nad Cirochou č. 2/2013 zo dňa 20. novembra 2013 o dani z nehnuteľnosti na kalendárny rok 2014

VZN obce k záväzným častiam ÚPN-O - zmeny a doplnky č. 2

2012VZN č. 2/2012 o poplatkoch za služby

VZN č. 1/2012 o odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie

2011Dodatok č. 2 k VZN


VZN č. 2-2011o dani z nehnuteľnosti r. 2012

VZN č. 3-2011 o poplatkoch za komunálny odpad na rok 2012

NÁVRH - Dodatok č. 2 k VZN č. 4-2010 o miestnych daniach

NÁVRH - VZN o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

NÁVRH VZN o dani z nehnuteľnosti na rok 2012

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2010 - o miestnych daniach

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 - opatrovateľská služba

VZN č. 1/2010 o podmienkach poskytovania opatrovateľskej služby v Obci Belá nad Cirochou

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2009 o trhovom poriadku

VZN o miestnych daniach

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN o dani z nehnuteľnosti

Vnútorná smernica č. 1/2010 o sťažnostiach

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac