Zmluvy - archív do roku 2021

2021


Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok č. 3-Natur-pack, a. s.

Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Zmluva SPP rozšírenie plynovodu Staničná

Zmluva NFP Chodník Osloboditeľov

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb - SČK Snina

Zmluva o sprostredkovaní likvidácie odpadu

Zmluva o poskytovaní služieb - SČK Snina

Dodatok 1 k zmluve

Zmluva o najme nebytoveho priestoru

2020Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnených občanov

Zmluva o budúcej zmluve VSD

Zmluva o výpožičke-Štatistický úrad SR

Zmluva o poskytnutí služieb - Pro M, s.r.o.

Zmluva o dielo KB

Zmluva_o_dielo_PD_Technická vybavenosť

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo-Cleerio

Kúpna zmluva-Dávid Karľa

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 1 ZoD Rekonštrukcia miestnych komunikacií

Zmluva o nájme bytu B14

Zmluva o poskytovaní dodávky stravy pre oprávnených občanov

Rámcova zmluva - OZ Pomoc psíkom na východnom Slovensku

Zmluva o nájme bytu B15

Darovacia zmluva

Zmluva o nájme nebytového priestoru - EMaPED

Zmluva o dielo - JANEKO, s.r.o.

Zmluva o nájme bytu C11 

Zmluva o nájme bytu C23

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu-Fúra

Zmluva Nabíjacie stanice

Nájomná zmluva - Čižmár

Zmluva o nájme bytu C14

Zmluva o nájme bytu B14

Zmluva o nájme bytu C16

Dodatok k nájomnej zmluve VPLPS

Zmluva o dielo PD chodník Drieňova

Kúpna zmluva Špilár

Dodatok č. 2 - Natur-Pack, a. s.

Zmluva o posytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 01-2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 02-2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 03-2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 04-2020

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 06-2020

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - PLSK.01.01.00-SK-0178/17 - Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch

Zmluva o nájme bytu A11

Zmluva o nájme bytu A12

Zmluva o nájme bytu A13

Zmluva o nájme bytu A14

Zmluva o nájme bytu A15

Zmluva o nájme bytu A16

Zmluva o nájme bytu A17

Zmluva o nájme bytu A18

Zmluva o nájme bytu A21

Zmluva o nájme bytu A22

Zmluva o nájme bytu A24

Zmluva o nájme bytu A25

Zmluva o nájme bytu A26

Zmluva o nájme bytu A27

Zmluva o nájme bytu A28

Zmluva o nájme bytu B11

Zmluva o nájme bytu B12

Zmluva o nájme bytu B13

Zmluva o nájme bytu B16

Zmluva o nájme bytu B17

Zmluva o nájme bytu B18

Zmluva o nájme bytu B21

Zmluva o nájme bytu B22

Zmluva o nájme bytu B24

Zmluva o nájme bytu B25

Zmluva o nájme bytu B27

Zmluva o nájme bytu B28

2019Zmluva o spolupráci

Zmluva o nájme bytu B23

Dodatok 2 Zmluvy s VVS a.s.

Mandátna zmluva Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch

Dohoda o splatení dlhu č. B17/DOSD/2019

Záložná zmluva č. 700/84/2017

Zmluva VVS postúpenie stavebníka

Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov

Zmluva o nájme bytu C13

Zmluva o dielo-Ing. Božena Hamaďáková

Zmluva o nájme bytu A23

Mandátna zmluva

Kúpna zmluva č. 01/W730/2019

Zmluva o zabezpečení umeleckého výkonu

Dohoda o splatení dlhu č. A27/DOSD/2019

Zmluva o poskytnutí NFP-Wifi pre teba

Zmluva o nájme bytu C21

Zmluva o zneškodnení odpadu-Fúra s.r.o.

Zmluva o nájme bytu C23-2

Hromadná licenčná zmluva VP1903057002

ZZ č. 0080-PRB-2017 - BD 18 b.j., Belá nad Cirochou

Partnerská zmluva - Rozvoj konskej turistiky v Karpatoch

Dodatok č. 1 k Zmluve o výkone správy bytových domov

Zmluva o pripojení do DS

Zmluva o nájme bytu B26

Zmluva o nájme bytu C11

Zmluva o nájme bytu C12

Zmluva o nájme bytu C13

Zmluva o nájme bytu C14

Zmluva o nájme bytu C15

Zmluva o nájme bytu C16

Zmluva o nájme bytu C17

Zmluva o nájme bytu C18

Zmluva o nájme bytu C19

Zmluva o nájme bytu C22

Zmluva o nájme bytu C23

Zmluva o nájme bytu C24

Zmluva o nájme bytu C25

Zmluva o nájme bytu C26

Zmluva o nájme bytu C27

Zmluva o nájme bytu C28

Zmluva o nájme bytu C29

Dodatok č. 1 k Zmluve

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete

Zmluva o dielo regec + partners architekti s.r.o.

Zmluva o dielo regec + partners architekti s.r.o.

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - 153-13

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - 153-16

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - 153-22

Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy - 1237

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia miestnych komunikacií

Nájomná zmluva č. NZSK 2019-087-19999

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 9-2019-RCV

Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO-2019-RCV

Nájomná zmluva

Zmluva č. 39 328

Zmluva o dodaní umeleckého výkonu

Zmluva o spolupráci-Ľubomír Ludvik

Kúpna zmluva-Jozef Dráb

Zmluva o nájme bytu - Viliam Hišem

Dodatok č. 1  k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov -Natur-pack

2018Dohoda č.18/35/012/53

Dohoda č. 18/35/010/35

Zmluva o zriadení vecného bremena - VSD, a.s..pdf

Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo DOMING

Zmluva č. PHZ-OPK1-2018-002880

Zmluva o nájme nebytového priestoru

Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete SPP

Zmluva o nájme bytu č. A27/ŠFRB/2018

Darovacia zmluva SČK

Dohoda o splatení dlhu Hišem

Dodatok k Zmluve o dielo OOU

Zmluva o nájme bytu č. A26/ŠFRB/2018

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy

Dodatok k zmluve -Slovak Telekom

Zmluva o nájme bytu č. A25/ŠFRB/2018

Kúpna zmluva- p. Bednár, Bednárová

Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov

Zmluva o nájme bytu č. B24ŠFRB2018 B

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. B24/ŠFRB/2018

Zmluva o spolupráci SFZ

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Zmluva o poskytnutí dotácie DPO

Nájomná zmluva č. 26032018

Zmluva o dielo OOU

Zmluva o nájme bytu č. B24/ŠFRB/2018

Zmluva o dielo RNDr. Bohuš

Zmluva o dielo č. 1-2018

Zmluva o nájme bytu č. A27/ŠFRB/2017

Inominátna zmluva 21.02.2018

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. A27/ŠFRB/2017

Inominanantná zmluva

Nájomná zmluva - p. Vantarová

Zmluva o dielo URBA, s.r.o.

Zmluva o zriadení vecného bremena-VSD, a.s.

Zmluva o nájme bytu č. B22

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu 5/ŠFRB/2015

Zmluva o poskytnovaní finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže

2017Dohoda o ukončení dohody

Zmluva ASPI

Dohoda č. 17-35-010-38

Dohoda č. 17-35-012-60

Zmluva o nájme bytu B17

Zmluva o nájme bytu B14

Zmluva o nájme bytu A13

Zmluva o údržbe a servise DD21 s.r.o.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo R.J.R.

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytutní NFP (verené osvetlenie)

Zmluva o nájme bytu A12

Zmluva o nájme bytu A14

Zmluva o nájme bytu A15

Zmluva o nájme bytu A16

Zmluva o nájme bytu A17

Zmluva o nájme bytu A18

Zmluva o nájme bytu A22

Zmluva o nájme bytu A24

Zmluva o nájme bytu A27

Zmluva o nájme bytu A28

Zmluva o nájme bytu B11

Zmluva o nájme bytu B12

Zmluva o nájme bytu B13

Zmluva o nájme bytu B15

Zmluva o nájme bytu B16

Zmluva o nájme bytu B21

Zmluva o nájme bytu B23

Zmluva o nájme bytu B25

Zmluva o nájme bytu B27

Zmluva o nájme bytu B28

Zmluva o nájme bytu B26

Zmluvy o nájme bytu B18

Kúpna zmluva-Tracik

Zmluva o dielo R.J.R.

Kúpna zmluva- Rebič, Kovaľová

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu č. 1116

Dohoda o podmienkach zrušenia plynovodu č. 1115

Kúpna zmluva č. 0984/3030/2017

Kúpna zmluva č. 0986/3030/2017

Mandátna zmluva

Zmluva o dielo

Záložná zmluva č. 700/84/2017

Zmluva č. 0080-PRB/2017

Zmluva č. 0081-PRB/2017

Zmluva o úvere č. 700/84/2017

Zmluva o dielo RNDr. Peter Bohuš

Príloha č. 1 k Zmluve č. VMI0810201502A

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 10.10.2016

Zmluva o prevode vlastníctva k hnuteľnej veci

Kúpna zmluva Lukáč, Butalová

Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu

Zmluva č. 37735-o poskytnutí z prostriedkov DPO

Zmluva o dielo URBA s.r.o.

Zmluva o bezodplatnom prevode

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov CCVČ

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy VSD č. 0728/2210/2017

Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov - zmena stavebníka

Zmluva - urazove poistenie

Doming spol. s r.o. - Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

Dohoda č. 17/35/052/72

Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo

Zmluva o dielo 30.03.2017

Zmluva o nájme bytu č. 02/ŠFRB/2017

Kúpna zmluva - Marinič

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 4/ŠFRB/2014

Zmluva o realizácii vystúpenia

Zmluva o poskytovaní služieb č. 4/KO/2017

Kúpna zmluva-Ing. P. Kapráľ

Zmluva o nájme bytu č. 01/ŠFRB/2017

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu

2016Dohoda č. 16/35/012/53

Kúpna zmluva č. 1628/3030/2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.10.2015

Kúpna zmluva - Dudy, Telvák, Stankovič

Zmluva o dodávke elektriny

Kúpna zmluva- Pavliskovci

Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke stavby

Dohoda č. 16/35/010/46

Zmluva o nájme bytu č. 12/ŠFRB/2016

Kúpna zmluva Burikovci

Zmluva o nájme bytu č. 11/ŠFRB2016

Stavebniny DEK s.r.o.-Rámcová kúpna zmluva

Dohoda o urovnaní Miracle

Kúpna zmluva - Andraščíková, Gnip

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení DCOM

Zmluva DOMING, spol. s r.o.

Zmluva ENERGA Slovakia s.r.o.

Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve zo dňa 18.05.2009

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme z 18.05.2009

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Výpoveď zmluvného vzťahu - Východoslovenská energetika

Výpoveď zmluvného vzťahu - RWE Gas Slovensko 

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Gnipová

Dohoda č. 16/35/052/386

Zmluva č. 466/2016/OK

Kúpna zmluva- Partizánska ulica

Zámenná zmluva- Lukáč

Dodatok č. 1 k zmluve o TU č. 1362/2015/UZ

Zmluva o dielo - CLEERIO

Zmluva o dielo Eiffage Construction SR, s.r.o.

Zmluva uzatvorená podľa Obchodného zákonníka a zákona o odpadoch

Zmluva o dielo - B-J FINANCE

Zmluva o spoločnom postupe pri výstavbe zberného dvora

Zmluva-ENVI-PAK, a.s.

Dohoda o zrušení

Dohoda č. 16/35/50j/9

Kúpna zmluva - Hašuľová

Nájomná zmluva - Hašuľová

Zmluva o nájme bytu č. 10/ŠFRB/2016

Dohoda č. 16/2016/§54-ŠnZ

Zmluva o dielo- MH- Elektronik

Záložná zmluva č. 0042-PRB/2013/Z

Záložná zmluva č. 0044-PRB/2013/Z

Kúpna zmluva - Róbert Kováč

Kúpna zmluva- Iveta Dudičová

Dodatok č. 3

2015Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb

Dohoda č. 15/35/052/266

Zmluva o dielo - Doming, spol. s r.o.

Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí 

Dohoda č. 15/35/010/-95

Kúpna zmluva - Bakajsa

Mandátna zmluva - st.dozor

Zmluva o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2015

Zmluva o termínovanom úvere č. 1357-2015-UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Zmluva o termínovanom úvere č. 1362-2015-UZ

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 2017-2015-D

Zmluva o nájme bytu č. 8/ŠFRB/2015

Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov SHR.

Kúpna zmluva - Kepič

Kúpna zmluva - S. Štutiková

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo - ESIN construction, a.s.

Zmluva o poskytnutí finančnej výpomoci PSU

Dodatok č. 1/2015 k Zmluve zo dňa 17.1.2006

Zmluva o dielo uzavretá podľa § - u 631 a nasl. § Občianskeho 

Zmluva o dielo 201502

Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačného systému

Sponzorská zmluva

Dodatok č. 1-2015 k Zmluve č. 120323-0133

Dohoda č. 15/35/051/133

Zmluva o dielo č. 2/2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Kúpna zmluva

Zmluva o pripojení k Informačnému systému

Kúpna zmluva č. Z201512558_Z

Kúpna zmluva 26.6.2015

Nájomná zmluva Bella Vita, n.o.

Zmluva o nájme bytu č. 06/ŠFRB/2015

Zmluva o dielo č. 1/2015

Dohoda o ukončení zmluvy o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2014

Zmluva o výpožičke - matrika

Zmluva o nájme bytu č. 5/ŠFRB/2015

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2015

Dohoda č. 15/35/50j/20 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti

Dohoda č. 34/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Kúpnej zmluvy)

Zmluva o uzavretí budúcej zmuvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)

Záložná zmluva č. 709/311/2013

Záložná zmluva č. 709/320/2013

Zmluva o nájme bytu č. 2/ŠFRB/2015

Zmluva o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2015

Zmluva o nájme bytu č. 1/ŠFRB/2015

Zmluva o nájme bytu č. 4/ŠFRB/2015

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 11/ŠFRB/2014

Zmluva o poskytnutí služby

Dohoda o skončení Zmluvy o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2014

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 8/KO/2013

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (kúpnej zumluvy)

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena)

Zmluva o nájme bytu č. 14/ŠFRB/2014

Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme bytu č. 1/ŠFRB/2014

Zmluva o poskytovaní služieb

Darovacia zmluva

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec

Dohoda

2014Zmluva o pripojení do distribučnej siete - bytový dom A

Zmluva o pripojení do distribučnej siete - bytový dom B

Zmluva o združenej dodávke plynu č.b. 24

Zmluva o združenej dodávke plynu č.b. 22

Zmluva o výkone správy bytových domov

Zmluva o nájme bytu č. 1/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 2/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 3/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 4/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 5/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 6/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 7/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 8/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 9/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 10/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 11/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 12/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 13/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 15/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 16/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 17/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 18/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 19/ŠFRB/2014

Zmuva o nájme bytu č. 20/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 21/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 22/ŠFRB/2014

Zmuva o nájme bytu č. 23/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 24/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 25/ŠFRB/2015

Zmluva o nájme bytu č. 27/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 29/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 30/ŠFRB/2014

Zmluva o nájme bytu č. 31/ŠFRB/2014

Zmuva o nájme bytu č. 32/ŠFRB/2014

Dodatok č. 3 k zmluve č. CO-2008/02840-003

ZoÚaO 50-2014-RCV_Obec Belá nad Cirochou

Zmluva o nájme plynárenského zariadenia

Zmluva o poskytovaní verejných služieb T-com

Zmluva o uzavreti budúcej zmluvy VDS - Falče

Zmluva o umelecké dielo

Zmluva o nájme nebytového priestoru MJC INVEST

Zámenná zmluva Sabolová

Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP č. zmluvy 012/1.2MP/2009

Kúpna zmluva zo dňa 26.8.2014

Uznanie dlhu a dohoda o splátkach

Zmluva č. 475-2014-OK

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok číslo 1 k dohode č. 26-§50j-NS-2014-ŠR

Zmluva o dielo č. 02-2014

Zmluva o dielo - Doming.pdf (2137048)

Dohoda s ÚPSVaR uzatvorená podľa § 10

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom

Zmluva o pripojení

Dohoda č. 26-§50j-NS-2014-ŠR

Kúpna zmluva - Truck servis

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb č. 8-KO-2013

Kúpna zmluva zo dňa 25.3.2014

Zmluva o pripojení uzatvorená podľa zákona o elektronických komunikáciách

Zmluva o pripojení žiadateľado distribučnej sústavy

Dohoda č. 1-DOS-SV-2

Zmluva o dielo č. 2009-2 na zhotovenie projektu stavby

Zmluva o dielo č. 01-2014

Zmluva o dielo

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP-2013-355

Dohoda 1-DOS-SV

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

Kúpna zmluva

2013Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoúaO 37-2013-RCV

Dodhoda č. 112/§51/2013/ NP VAOTP SR-3

Nájomná zmluva 1€ 37-2013-RCV_Obec Belá nad Cirochou - zverejnené 12.12.2013

Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2013

Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2013

Kúpna zmluva zo dňa 29.11.2013

Dodatok č. 1 k mandátneje zmluve o obstrávaní záležitosti investora zo dňa 02.01.2013

Zmluva o nájme nebyhotých priestorov - 13.11.2013

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o výpožičke

Inominantná zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb č. 8/KO/2013

Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2013

Dohoda č. 32/§50j/NS/2013/NP VAOTP SR-2 -zverejnené 03.10.2013

Zmluva o dielo č. 005/2013

Zmluva č. 0042-PRB-2013 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov.pdf (380084)

Zmluva č. 0043-PRB-2013 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti.pdf (363560)

Zmluva č. 0044-PRB-2013 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov.pdf (395407)

Zmluva č. 0045-PRB-2013 o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti.pdf (357722)

Kúpna zmluva zo dňa 31.07.2013

Dodatok č. 1/2013 - Fúra s.r.o.

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 916/15/2008/ZHN

Dodatok č. 1 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 347/1/2013/ZHN

Kúpna zmluva zo dňa 04.07.2013

Zmluva o úvere a poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 709/320/2013

Zmluva o úvere a poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 709/311/2013

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 709/320/2013

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. 709/311/2013

Dohoda č. 1/§50j/NS/2013/NP VAOTP-2

Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov

Zmluva o výkone správy majetku obce s VVS, a.s.   zverejnené 21.05.2013

Zmluva o dielo na dodávku stavebných prác

Poistná zmluva   - zverejnené 30.04.2013

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom KN C 3312/52

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom KN E 1496/21

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom KN E 1496/29, 68

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom KN E 1498/32

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom KNE 1498/37, KNC 3312/11,26,44

Zmluva o zriadení vecného bremena k pozemkom KNE 1496/20

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na mzdy a prevádzku centra voľného času

Zmluva o zabezpečení odbornej praxe študentov UPJŠ v Košiciach

Nájomná zmluva - pozemok KN C 818

Nájomná zmluva - pozemok KN E 718/2

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Belá nad Cirochou č. 2013/002

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Belá nad Cirochou č. 2013/001

Zmluva o učinkovaní - Železiar

Zmluva č. Z- 586-2013-6361-1720

Zmluva o vytvorení a používaní autorského diela

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Java Energy, s.r.o.

Nájomná zmluva č. 186/2012

Zmluva o nájme nebytových priestorov.pdf 

2012Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -9900935578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných č.9900935578

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb -TP5031109872911

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb TP9900754273

Dodatok č. 1 k Zmluve o kontokorentnom úvere č. 906-2012-UZ.pdf (128,3 kB)

Dodatok č. 2 k Zmluve č. 20-000012973PO2008 - zverejnené 19.11.2012

Zmluva o dielo č. 4274/2012/A1K - zverejnené 09.11.2012

Zmluva o dielo č.4270/2012/A1K  - zverejnené 09.11.2012

Zmluva o dielo č. 4275/2012/A1K - zverejnené 09.11.2012

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 30.12.2010 - zverejnené 22.10.2012

Kúpna zmluva zo dňa 17.10.2012

Zmluva o kontokorentonom úvere č. 906-2012UZ

Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve (pozemok) č. 0220110410 zo dňa 26.08.2011 - zverejnené 06.09.2012

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - zverejnené 30.08.2012

Zmluva č. 393-2012-ORHC

Zmluva o nájme nebytových priestorov -Jaroslav Burik

Zmluva o nájme nebytových priestorov ILaS MARKET,s.r.o.

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej siete -VSD,a.s. 

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy -VSD,a.s. 

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva

Dodatok ku komisionárskej zmluve zo dňa 02.05.2012

Komisionárska zmluva

Kúpna zmluva CAT226B

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Infratech, s.r.o.

Kúpna zmluva - KOS, s.r.o. Čadca

Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o výkone správy majetku obce v súlade s § 289 zákona č. 513/1991 Zb.

Zmluva č. 120323-0133 o odbere odpadu prenosných akumulátorov a batérií

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 1/2011/02 (26.03.2012)

Kúpna zmluva z 21.03.2012

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedníčky vlády SR

Predmet podpory po zmene č. 1  (09.03.2012)

Predmet podpory po zmene č. 2 (09.03.2012)

Zmluva o dielo č. 01-2012 - PD zdravotné stredisko

Dodatok č. 1 - Fúra

Zmluva o poskytnutí finančnýc prostriedkov na realizáciu prác 2 RP Program revitalizácie krajiny

Zmluva o poskytovaní ver služieb - T-com

Zmluva o poskytovaní verejných služieb - T- COM

Poistná zmluva - skládka TKO

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Družstvo Belsat

Dohoda o zabezpečení absolventskej praxe

Dohoda č. 48-§50j-2011 Protipovodňové opatrenia

Mandátna zmluva č. 11-19 - požiarna ochrana

Zmluva o dielo č 06/11/Re

Zmluva o dielo č. 281011

Zmluva o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1 k Zmluve na dodávku hygienických zariadení a náplní

Zmluva o poskytnutí služie - INKA

Rámcová zmluva o outsorcingu č 81-ĽK-VO

Zmluva o nájme nebytových priestorov - Slovenská pošta, a.s.

Zmluva na dodávku hygienických zariadení a náplní

Zmluva o dielo č. 06/2011 - PD Protipovodňové opatrenia

Zmluva - reklamný inzerát

Zámenná zmluva

Zmluva o dielo č.04-11-Re.pdf (4,4 MB) - zverejnená 09.09.2011

Zmluva o kontrolnej činnosti - monitoring skládky TKO

Nájomná zmluva pozemok parc. KN C 49/3

Dodatok č. 1 k zmluve s VVS, a.s, Ke, č.20-000012973PO2008

Zmluva o dielo - MEP Prešov

Kúpna zmluva - J.Dunaj

Kúpna zmluva VVS,a.s.

Kúpna zmluva - komôrky

Kúpna zmluva - rod.dom 466

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.1-2011-02

Zmluva o dielo - Reklamné tabule

Dohoda č. 028-§50i-2011-SV.pdf

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2011/02

Zmluva AČ

Predmet podpory  (zverejnené 21.03.2011)

Rozhodnutie 1  (zverejnené 21.03.2011)

Rozhodnutie 2  (zverejnené 21.03.2011)

Zmluva o dielo

Dodatok č. 4

Dodatok č. 5

Zmluva o dielo - Inžinierske stavby,a.s., Ke

Rozhodnutie o zmene projektu č. 003/1.2/2011

Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac