Úradná tabuľa
Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
8.6.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 15.06.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 8.6.2021
Dátum zvesenia 30.6.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 15.06.2021
24.5.2021
N Á V R H - VZN obce Belá nad Cirochou, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou - ZaD č. 6
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2021
Dátum zvesenia 30.6.2021
Názov N Á V R H - VZN obce Belá nad Cirochou, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou - ZaD č. 6
24.5.2021
Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.5.2021
Dátum zvesenia 30.6.2021
Názov Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 2020
19.5.2021
Návrh - Záverečný účet obce Belá nad Cirochou na rok 2020
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2021
Dátum zvesenia 19.6.2021
Názov Návrh - Záverečný účet obce Belá nad Cirochou na rok 2020
19.5.2021
ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou - Oznámenie o strategickom dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2021
Dátum zvesenia 2.6.2021
Názov ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou - Oznámenie o strategickom dokumente
14.5.2021
Informácie o začatých správnych konaniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 14.5.2021
Dátum zvesenia 22.5.2021
Názov Informácie o začatých správnych konaniach
12.5.2021
Rozhodnutie OÚ Snina - Strategický dokument
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.5.2021
Dátum zvesenia 28.5.2021
Názov Rozhodnutie OÚ Snina - Strategický dokument
11.5.2021
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.5.2021
Dátum zvesenia 30.6.2021
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou
4.5.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 11.05.2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.5.2021
Dátum zvesenia 12.5.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 11.05.2021
26.4.2021
Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou - 3. vypracovanie - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2021
Dátum zvesenia 31.5.2021
Názov Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou - 3. vypracovanie - oznámenie
26.4.2021
Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac MÁJ 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 26.4.2021
Dátum zvesenia 31.5.2021
Názov Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac MÁJ 2021
16.4.2021
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou - oznámenie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.4.2021
Dátum zvesenia 16.5.2021
Názov Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou - oznámenie
Popis Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-uzemneho-planu-obcebela-nad-cirochou   Stanoviská k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou“ je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA /SEA na adresu:    Okresný úrad SNINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Partizánska 1057, 069 01 Snina E-mail: jozef.kudravy@minv.sk    Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné vykonať na Okresnom úrade SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 057/7685637) alebo e-mailom: jozef.kudravy@minv.sk .
12.4.2021
Zverejnenie výzvy podľa § 34a zákona č. 229/1991 Zb.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 12.4.2021
Dátum zvesenia 12.4.2021
Názov Zverejnenie výzvy podľa § 34a zákona č. 229/1991 Zb.
Popis Na základe žiadosti Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik, Ulič 96, 067 67 Ulič, Obec Belá nad Cirochou zverejňuje:   Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom  Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravi
7.4.2021
Informácie o začatých správnych konaniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 7.4.2021
Dátum zvesenia 7.4.2021
Názov Informácie o začatých správnych konaniach
6.4.2021
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ 13. 4. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.4.2021
Dátum zvesenia 6.4.2021
Názov POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ 13. 4. 2021
24.3.2021
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 24.3.2021
Dátum zvesenia 14.5.2021
Názov Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou
16.3.2021
VSD Oznamenie o vstupe Obec Belá nad Cirochou Viac tu
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2021
Dátum zvesenia 16.3.2021
Názov VSD Oznamenie o vstupe Obec Belá nad Cirochou Viac tu
2.3.2021
Pozvánka na zasadnutie OZ 9. 3. 2021
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.3.2021
Dátum zvesenia 9.3.2021
Názov Pozvánka na zasadnutie OZ 9. 3. 2021