Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Belá nad Cirochou - návrh11.05.202130.06.202192f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 LEGENDA STAV.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 LEGENDA.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 sútlač.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 10000 Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 10000 podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 10000 sútlač.pdf92f15_Belá ZM 7 PP LEGENDA.pdf92f15_Belá ZM 7 PP Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 PP Podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 VPS náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 VPS sútlač.pdf92f15_Belá ZM 7 VPS podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Záv_časť Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 Záv_časť podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Záv_časť sútlač.pdf92f15_ZaD 7 Belá n_C 2021 na prerok..pdf92f15_ZČ ZaD 7 BELA 2021.pdf
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou11.05.202130.06.20218192f_Oznámenie o prerokovaní ZaD č. 7 - verejnosť.pdf
Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou - 3. vypracovanie - oznámenie26.04.202131.05.2021826fe_Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou - 3. vypracovanie - oznámenie.pdf85923_Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou.pdf
Plán činnosti vo Vojenskom obvode Valaškovce na mesiac MÁJ 202126.04.202131.05.2021b6705_Plán činnosti 2021 Máj.pdf
Rozhodnutie OÚ Snina - Strategický dokument 12.05.202128.05.20213389a_Rozhodnutie Strategicky dokument OÚ.pdf
Zmeny a doplnky č. 6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou - oznámenie16.04.202116.05.2021Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon EIA/SEA“) informuje verejnosť, že oznámenie o strategickom dokumente „Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou“ je sprístupnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-6-uzemneho-planu-obcebela-nad-cirochou   Stanoviská k strategickému dokumentu „Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu obce Belá nad Cirochou“ je možné predkladať do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou (spôsobom v mieste obvyklým a s oznámením kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť a prístupným po dobu 14 dní od jeho doručenia) v súlade s § 6 ods. 5 zákona EIA /SEA na adresu:    Okresný úrad SNINA Odbor starostlivosti o životné prostredie Partizánska 1057, 069 01 Snina E-mail: jozef.kudravy@minv.sk    Konzultácie podľa § 6 ods. 3 zákona k oznámeniu o strategickom dokumente je možné vykonať na Okresnom úrade SNINA, odbor starostlivosti o životné prostredie, Partizánska 1057, 069 01 Snina v pracovných dňoch počas stránkových hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 057/7685637) alebo e-mailom: jozef.kudravy@minv.sk .
Pozvánka na zasadnutie OZ 11.05.202104.05.202112.05.2021f8e2b_Pozvánka OZ 11.05.2021.pdf
Návrh Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou24.03.202124.04.20215a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000 2 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000 2.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000_1 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 2000_1.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 10000 podklad.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 10000 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Komplexný 10000.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Sprievodná správa.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 legenda.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 náložka.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 podklad.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Širšie 50000 sútlač.pdf5a4e8_Belá ZM 6 Záv_časť.pdf
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou24.03.202124.04.20218d7bb_Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 6 ÚPN-O Belá nad Cirochou.pdf
Zverejnenie výzvy podľa § 34a zákona č. 229/1991 Zb.12.04.202112.04.2021Na základe žiadosti Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, štátny podnik, Ulič 96, 067 67 Ulič, Obec Belá nad Cirochou zverejňuje:   Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom  Výzvu pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom podľa § 22 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravi30683_VÝZVA pre vlastníkov, ktorí nepožiadali o navrátenie užívacích práv.pdf30683_VÝZVA pre vlastníkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv.pdf
Informácie o začatých správnych konaniach07.04.202107.04.20211915a_Informácie o začatých správnych konaniach.pdf
POZVÁNKA NA ZASADNUTIE OZ 13. 4. 202106.04.202106.04.20212508f_Pozvánka OZ 13. 4. 2021.pdf
VSD Oznamenie o vstupe Obec Belá nad Cirochou Viac tu16.03.202116.03.20212a1af_21 03 16 VSD_Oznamenie o vstupe_obec Belá nad Cirochou.pdf
Oznámenie o zániku madátu poslanca OZ a nástupe náhradníka23.02.202109.03.202170c19_Oznámenie o zániku madátu poslanca OZ a nástupe náhradníka.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 9. 3. 202102.03.202109.03.2021b8be5_Pozvánka 09.03.2021.jpg
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 202118.02.202109.03.2021cd1fd_Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 2021.pdf
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 2021 - 2. vypracovanie18.02.202109.03.202103761_Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou na rok 2021 - 2. vypracovanie.pdf
POZVÁNKA OZ 10. 2. 202103.02.202109.03.20215c9c4_Pozvánka OZ 10.2.2021.jpg
Stavebné povolenie - Rozšírenie NN siete Budovateľská VV16.02.202109.03.2021d8ba0_stavebne_povolenie_rozsirenie_NN_siete_budovatelska_VV.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie SK rozšírenie NN siete11.01.202109.03.2021068eb_VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie SK rozšírenie NN siete.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac