Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
VSD - Oznámenie o vstupe na pozemok27.08.202131.12.2021Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., so sídlom v Košiciach, Mlynská 31, IČO: 36599361, (ďalej len ako „VSD“), ako držiteľ povolenia a prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy v súlade s § 11, ods. 3 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, týmto oznamuje vlastníkom nehnuteľností v katastrálnom území obce Belá nad Cirochou, okres Snina, že za účelom vykonania úprav vlastného distribučného zariadenia, vstúpi VSD, resp. ním poverená osoba vo verejnom záujme na cudzie pozemky a do cudzích objektov v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na výkon povolenej činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pôvodný termín ohlásených vstupov na pozemok v priebehu obdobia: apríl 2021 – september 2021 predlžujeme až do 31.decembra 2021. Úpravu distribučného vedenia bude realizovať spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice.41301_Oznamenie o vstupe_obec Belá nad Cirochou.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 26.10.202119.10.202131.10.202190b19_Pozvánka OZ 26.10.2021.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 12.10.202105.10.202131.10.20218d72d_Pozvánka OZ 12.10.2021.pdf
Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou (4. vypracovanie) - oznámenie24.09.202124.10.2021a7216_Návrh rozpočtu obce Belá nad Cirochou 2021.pdf
N Á V R H - VZN č. 02/2021 o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou24.09.202113.10.202140962_Návrh VZN č. 02-2021 o poplatkoch a platbách za služby poskytované Obcou Belá nad Cirochou.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 07.09.202130.08.202130.09.202171f31_Pozvánka OZ 07.09.2021.pdf
N Á V R H - Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) obce Belá nad Cirochou, č. 2/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou23.08.202108.09.20218dab3_BnC_7_návrh_VZN+záväzná_časť.pdf
Žiadosť o začatie povoľovacieho konania08.07.202131.08.2021Obec Belá nad Cirochou, ako povoľujúci orgán – príslušný stavebný úrad na povolenie zmeny v užívaní stavby „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a sklad náhradných dielov, Belá nad Cirochou“ v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby „Zariadenie na zber a spracovanie starých vozidiel a sklad náhradných dielov, Belá nad Cirochou“.643e1_navrh_zmena_uzivania_petro.pdf
Správa nezávislého audítora rok 202022.06.202131.08.2021a61be_Správa nezávislého audítora rok 2020.pdf
VZN obce Belá nad Cirochou, č. 1/2021, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou22.06.202122.07.2021e5075_VZN_ZaD6_UP.pdf
Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou 202022.06.202122.07.20217a076_Záverečný účet Obce Belá nad Cirochou 2020.pdf
Pozvánka na zasadnutie OZ 15.06.202108.06.202130.06.20215c45c_Pozvánka OZ 15.06.2021.pdf
N Á V R H - VZN obce Belá nad Cirochou, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN-O Belá nad Cirochou - ZaD č. 624.05.202130.06.2021b6c1e_VZN_ZaD6_UP.pdf
Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce za rok 202024.05.202130.06.202158999_Stanovisko HK k záverečnému účtu obce za rok 2020.pdf
Zmeny a doplnky č. 7 Územného plánu obce Belá nad Cirochou - návrh11.05.202130.06.202192f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 LEGENDA STAV.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 LEGENDA.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 2880 sútlač.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 10000 Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 10000 podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Komplexný 10000 sútlač.pdf92f15_Belá ZM 7 PP LEGENDA.pdf92f15_Belá ZM 7 PP Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 PP Podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 VPS náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 VPS sútlač.pdf92f15_Belá ZM 7 VPS podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Záv_časť Náložka.pdf92f15_Belá ZM 7 Záv_časť podklad.pdf92f15_Belá ZM 7 Záv_časť sútlač.pdf92f15_ZaD 7 Belá n_C 2021 na prerok..pdf92f15_ZČ ZaD 7 BELA 2021.pdf
Oznámenie o prerokovaní návrhu Zmien a doplnkov č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou11.05.202130.06.20218192f_Oznámenie o prerokovaní ZaD č. 7 - verejnosť.pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Strategický dokument ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou10.06.202125.06.2021be8fa_VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutie - Strategický dokument ZaD č. 7.pdf
Návrh - Záverečný účet obce Belá nad Cirochou na rok 202019.05.202119.06.20217df65_Návrh - Záverečný účet obce Belá nad Cirochou na rok 2020.pdf
ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou - Oznámenie o strategickom dokumente19.05.202102.06.20218e560_ZaD č. 7 ÚPN-O Belá nad Cirochou - Oznámenie o strategickom dokumente.pdf
Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou - 3. vypracovanie - oznámenie26.04.202131.05.2021826fe_Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou - 3. vypracovanie - oznámenie.pdf85923_Návrh rozpočtu Obce Belá nad Cirochou.pdf
Táto stránka používa cookies

Táto stránka používa súbory cookie. Tieto nevyhnutné technické cookie, zabezpečujú správne zobrazenie stránky v prehliadači.

Rozumiem Vedieť viac